بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950287483
نام و نام خانوادگي : محمد شمس
عنوان پایان نامه : تاثیر رویا از دیدگاه فروید در آثار سینمایی وودی آلن با تکیه بر دو اثر شاخص او (در اسکار): آنی هال 1977 – نیمه شب در پاریس 2011
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : پژوهشى‏هنر
رشته/گرایش تحصيلي : پژوهش هنر
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مهیار خراباتی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : فاطمه شاهرودی ,
چكيده : با توجه به اهمیت رویا در هنر و آفرینش آثار هنری در این پایان نامه بر تکیه بر آرا و نظرات فروید به عنوان یکی از تاثیر گذار ترین دانشمندان در عرصه رویا و روانکاوی انسان، رویا و مکانیسم های آن مورد بررسی قرار گرفت. در عرصه سینما نیز وودی آلن به عنوان یکی از مهمترین چهره های بزرگ سینمای جهان که بیشترین تولید محصولات هنری یعنی فیلم را دارد مورد تحقیق قرار گرفت. آثار وودی آلن علاوه بر تولید فراوان، هریک اعتبار کیفی زیادی را به خصوص در عرصه رویا در خود دارد. در این پژوهش چیستی رویا و توضیح مکانیسم های آن و تاثیرشان با تکیه بر نظرات فروید بر آثار وودی آلن مورد بررسی قرار گرفته است تا میزان این تاثیر و مقایسه آن در طول زمان بر این فیلم ها (تکیه بر دو اثر شاخص وودی آلن با فاصله زمانی 34 سال : آنی هال 1977 و نیمه شب در پاریس 2011) مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد. در همه آثار و به خصوص دو اثر ذکر شده همه صحنه های مهم و تاثیر گذار استخراج گردید و با مکانیسم و تعاریف رویا از هر جنبه در نظریات فروید مورد تطبیق قرار گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از ارتباط مستقیم و بسیار نزدیک نظریات فروید به ویژه در باب رویا در آثار سینمایی وودی آلن است تا جاییکه می توان نتیجه گرفت وودی آلن بیشتر این نظریات را به صورت فیلم خلق نموده است. شناخت نطرات دانشمندان هرصه های مختلف به خصوص شناخت روان انسان تاثیر فراوانی در خلق آثار هنری دارد و لذا شناخت کامل این نظرات مهم بوده و نقش فراوانی در خلاقیت آثار هنری دارد.
كلمات كليدي : فروید، وودی آلن، آنی هال، نیمه شب در پاریس
تاريخ دفاع : 1397-11-09