بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940519466
نام و نام خانوادگي : مهسا انجدانی
عنوان پایان نامه : ضرورت بهره گيري از كمدي خشونت در راستاي اعتدال خشونت در جامعه از نگاه اميل دوركيم(با نگاهي به نمايشنامه ترس و نكبت ويرايش سوم اثر برتولت برشت)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : نمايش - كارگرداني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
رامتین خداپناهی
استاد مشاور () : ,
چكيده : هر اندازه محیط اجتماعی پیچیده‌تر می‌گردد و صورت ثابت خود را بیش‌تر از دست می‌دهد سنت‌ها و عقاید ساخته و پرداخته، سست و لرزان‌تر می‌شوند و به‌صورت دیگری نمود پیدا می‌کنند. یکی از این نمودها که رو به فزونی گذاشته خشم و خشونت در جامعه است. در این پایان‌نامه سعی بر آن است که توسط تئاتر بتوانیم خشونت در جامعه را اعتدال بخشیم، لذا با توجه به نظریات امیل دورکیم این مهم تنها زمانی می‌توانند جامه‌ی عمل بپوشاند که خشونت را از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار دهد که در فصل آخر (نتیجه‌گیری) مفصل به آن پرداخته شده است. کلیدواژگان: تئاتر، نمایش، کمدی، خشونت، امیل دورکیم، آنتونی آرتو، جامعه، خودکشی، جامعه‌شناسی
كلمات كليدي : تئاتر، نمایش، کمدی، خشونت، امیل دورکیم، آنتونی آرتو، جامعه، خودکشی، جامعه‌شناسی
تاريخ دفاع : 1396-06-04