بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930423471
نام و نام خانوادگي : هادیه رجب زاده
عنوان پایان نامه : جایگاه ویدیو مپ در تبلیغات مدرن
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : ارتباط تصويري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : یحیی آذرنوش ,
مجتبی الله یاری
استاد مشاور () : ,
چكيده : در اين پژوهش به بررسي و واكاويِ جايگاه ويدئو مپ(Video Map) در تبليغات مدرن پرداخته شد. پژوهش حاضر بر اساس هدف، پژوهشي نظري- كاربردي؛ از منظر ماهيت و روش، توصيفي- تحليلي است. همچنين روش گردآوري دادهها، (كتابخانهاي و اينترنتي) بوده است. از جمله مسائلي كه اين پژوهش در پي يافتن پاسخي علمي بر آن ميباشد، اين است كه ويدئو مپينگ چه جايگاه زيبايي- شناسانهاي در تبليغات مدرن دارد؟ و يا قابليت و گستردگيِ آن به چه صورت امكانپذير است؟ در واقع هدف اين پژوهش يافتن به دست آوردن چگونگيِ اثربخشيِ اين رسانه و قابليتها و سرعت انتقال مفاهيم تبليغاتي به منظور برقراري ارتباط با جامعه و خاصه مخاطب خود است. يافتههاي اين پژوهش حاكي از آن است كه شركتهاي بزرگ و موفق تجاري از اين قابليت براي پيشبرد اهداف تبليغاتيِ خود استفاده ميكنند. با توجه به بستر و نوع ارائهي آثار ويدئو مپ، باعث ميگردد ارتباط عميقي با مخاطب ايجاد شده و گيراييِ پيغام دو چندان شود. همچنين مشاهده گرديد كه علاوه بر تبليغات تجاري مدرن، اين تكنولوژي به خدمت ساير فعاليتها از جمله هنري، سياسي و غيره در آمده است. استفاده از بسترهاي متنوع، برخورداري از جنبهي زيباييشناسي و همچنين قابليت گسترش و تحول از جمله ديگر ويژگيهاي ويدئو مپينگ به شمار ميآيد.
كلمات كليدي : ويدئو مپ، تبليغات، هنر تعاملي، تبليغات مدرن
تاريخ دفاع : 1395-10-20