بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950011922
نام و نام خانوادگي : فروزان الفتیان
عنوان پایان نامه : بررسی جنبه های نمایشی اشعار پروین اعتصامی از منظر نشانه شناسی چارلزساندرس پیرس
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : ادبيات نمايشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : سیمین امیریان خفاچه ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : از آنجاییکه در اشعار پروین اعتصامی،عنصر مناظره حرف اول را میزند،این فکر به ذهن متبادر میشود که،مناظره(گفتگو)،قطعا بین دو یا چند نفر صورت میگیرد.پس در این اشعار،گفتگو و شخصیت وجود دارد.جایی که گفتگو وشخصیت وجود داشته باشد،روایت هم شکل میگیرد.روایت،آغاز،میانه و پایان دارد.یعنی یک نمایش یا یک داستان صورت میگیرد.اغلب اشعار مناظره ای پروین،جنبه نمایشی دارند.و از آنجاییکه پروین در اغلب اشعارش از آرایه هایی چون استعاره و کنایه استفاده کرده است و این آرایه ها میتوانند خود حکم "نشانه"(به دلیل استفاده و برداشت از معنای دورشان در ادبیات) داشته باشند،پس میتوان گفت:اشعار پروین دارای نماد و نشانه هم هستند. به همین منظور چند شعر بعنوان نمونه از دیوان پروین اعتصامی انتخاب شده است که پس از مشخص کردن جنبه های نمایشی آنها،به نشانه شناسی اشعار مورد نظر از منظر چارلز ساندرس پیرس پرداخته شده است
كلمات كليدي : پروین اعتصامی، نشانه شناسی، چارلزساندرس پیرس
تاريخ دفاع : 1397-11-03