بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940156244
نام و نام خانوادگي : میترا خُرمایی
عنوان پایان نامه : انسان شناسی تصویری پوشش اقوام ایرانی
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : ارتباط تصويري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
اُمید ابراهیم
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : پرناز گودرزپروری ,
چكيده : یکی از مصادیق بارز تفاوت قومیت ها، نحوه پوشش و سبک لباس پوشیدن و زینت کردن است. لذا پژوهش حاضر به انسان شناسی تصویری پوشش اقوام ایرانی پرداخته شده است. در پژوهش حاضر با توجه به مطالعات کتابخانه ای به مبانی نظری تحقیق پرداخته شد. بخش مبانی نظری، به‌منظور روشنگری مفاهیم نظری و هویت مفهوم، با برشمردن ویژگی‌ها و ابعاد آن آرائه شد. بدین صورت که مفاهیم اصلی و بنیادی مربوط به پژوهش مشخص شد. با بهره‌گیری از آثار و نوشته‌های اندیشمندان و نویسندگان مختلف و با استناد و با رعایت نظمی معقول، به توصیف و تشریح این مفاهیم در چارچوب علمی پرداخته شد. با توجه به تحقیقات گذشته متغیرهای مدل، رنگ، جنس، ساختار، زیبایی، راحتی، سن، روحیات، عقاید و جغرافیا شناسایی و پرسشنامه تعیین شد. بعد از توزیع پرسشنامه در جامعه آماری تحقیق به گردآوری اطلاعات و سپس به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شد. پوشش زن و مرد ایرانی ازجمله مسایلی است که از دوران باستان در ایران دارای اهمیت بوده و در شرع مقدس اسلام نیز برآن تأکید بسیار شده است. پوشش ایرانی از ابتدای تاریخ باستانی این کشور تا کنون دست خوش تحولات جدی نشده و مفهوم پوشش از زمان باستان به این سو در فرهنگ ایرانی حفظ شده است. بررسی پوشاک از این لحاظ اهمیت دارد که می توان اطلاعاتی دررابطه با سیر تحول تاریخی, زیبا شناسی, اعتقادات, طبقات اجتماعی و پیشرفت صنعت به ویژه نساجی و پارچه بافی یک قوم یا تمدن کسب کرد. کلمات کلیدی: انسان شناسی تصویری، پوشاک اقوام ایرانی، تصاویر متحرک، عکاسی
كلمات كليدي : انسان شناسی تصویری، پوشاک اقوام ایرانی، تصاویر متحرک، عکاسی
تاريخ دفاع : 1397-11-09