بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950261272
نام و نام خانوادگي : سارا طاهري
عنوان پایان نامه : «نقش و جایگاه تایپوگرافی در گرافیک محیطی اماکن مذهبی ایران (دوره صفویه)»
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : ارتباط تصويري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
هانيه شيخي ناراني
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
علي اصغر ايمان زاده چرندابي
چكيده : خط و خط‌نگاری در هنر ایران به دلیل زیبایی‌شناسی و ویژگی‌های کاربردي خاص آن، در همه‌ی شاخه‌های هنرهاي تجسمی به‌ویژه در هنر گرافیک جایگاهی ممتاز دارد. تنوع فراوان حروف و ساختار هندسی نظام‌مند آن، به طراحان گرافیک امکان تجربه‌های وسیعی در تغییرات و ترکیب حروف براي رسیدن به نمونه‌های جدید مهیا می‌کند. به نظر می‌رسد که مفهوم تایپوگرافی در ایران موردبررسی و تعریف جامعی قرار نگرفته است. درحالی‌که می‌توان گفت هنر ایران سهم مهمی در خلق آثار خط‌نگاری و خط نگاره در طول تاریخ دارد. تلاشی که در طول تاریخ خوشنویسی ایرانی، ازجمله دوره پرکار صفویه براي ابداع شکل‌های نوین و کشف ظرفیت‌های بصري نوشتار انجام ‌گرفته است و در آن خط و نقش به گونه‌های همساز، در هم می‌آمیزند و خط تبدیل به تصویر و درنهایت خط نگاره می‌گردد قابل‌چشم‌پوشی نیست. برای نشان دادن زیبایی شاخه‌های گوناگون خوشنویسی و خط‌نگاری در هنر اسلامی ایرانی هنر معماري اسلامی و مخصوصاً تزیینات وابسته به آن داراي جایگاه شاخصی است و درواقع مساجد به گنجینه‌های بی‌بدیلی از جلوه‌های هنر اسلامی تبدیل‌شده‌اند. هم‌زمان با ظهور اسلام و معجزه آیات قرآن تأثیرات بسیاري در بین مسلمانان، محیط پیرامون آنان و جامعه اسلامی مشاهده می‌کنیم. استفاده از خط‌نگاری در اماکن مذهبی دوران صفویه که به زبان امروزي تایپوگرافی تعریف می‌شود، با تلفیق در معماري آن دوران باعث شده که هنری زیبا با جایگاه ویژه‌ای به وجود آید، با توجه به این گفته‌ها، در این تحقیق کوشیده شده است تا بابیان نقش و جایگاه واقعی خوشنویسی و خط‌نگاری در دوران صفویه به زبان امروزي «تایپوگرافی» بتوان تأثیرات آن را در گرافیک محیطی اماکن مذهبی آن دوران بررسی کرده و نتایج حاصل از آن را در پیشبرد اهداف شناخت این هنر ناب ایرانی با تلفیق پیدایش و جمع‌آوری اسناد، شواهد و مدارك تازه از گذشته به دست آورد و بررسی کنیم که هنر آن دوره به چه اندازه بر هنر امروز ما تأثیر داشته است؟ کلیدواژگان: تایپوگرافی، گرافیک محیطی، خوشنویسی، خط‌نگاری، اماکن مذهبی دوران صفوي
كلمات كليدي : تایپوگرافی، گرافیک محیطی، خوشنویسی، خط‌نگاری، اماکن مذهبی دوران صفوي
تاريخ دفاع : 1397-11-02