بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 91287100008
نام و نام خانوادگي : محمد حسین قائدرحمت
عنوان پایان نامه : کاربرد تئاتر محیطی در پیشگیری از وقوع آسیب‏های اجتماعی نوجوانان ( با تکیه بر نظریات ریچارد شکنر و آگوستو بوال)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : ادبيات نمايشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
میرعلیرضا دریابیگی
استاد مشاور () : ,
چكيده : هر راه تازه‎ای در ابعاد نویسندگی و اجرای نمایش چه از لحاظ موضوع و چه از نظر تکنیک دقیقا با تماشاگر در ارتباط است. در این میان مخاطب نوجوان با خصایص روحی و رفتاری‏ متفاوت‏اش مانند: انتقاد از افراد صاحب قدرت،تمایل به مجادله، خود محوری، بلا تصمیمی و دوگانگی در فکر و عمل نیاز به توجه بیشتری دارد؛ زیرا هنر نمایش می‏تواند به او با انتقال مهارت حل مسئله به عنوان عامل بازدارنده در برابر انواع آسیب‎های اجتماعی یاری رساند. نوجوانان در درون خود یک بازیگر (خود نوجوان) و یک تماشاگر (همان نیاز به دیده شدن که روان‏شناسان آن را تماشاگر خیالی می‏نامند) دارند، گویی همزمان بازیگر و تماشاگر زندگی‏خویش‏اند. «بوال» و «شکنر» نیز دیدگاه مشابهی در مورد برداشته شدن مرزهای بین بازیگر و تماشاگر دارند و هر دو درپی کنش‏گری مخاطب‏اند. بنابراین انتقال مهارت حل مسئله با بهره‏گیری از سیستم ژوکر «بوال» و تئاتر محیطی «شکنر» اثربخشی بیشتری در مخاطب نوجوان خواهد داشت. با این تفاوت که در سیستم «ژوکر» مخاطب به مثابه‏ی تماشاگر/ بازیگر است و خود در پیشبرد و رویدادها فعال عمل می‏کند؛ اما در تئاتر محیطی کنش‏گری با کنار زدن محدوده‏ی مشخص برای بازی و تبدیل شدن آن به محوطه‏ی آزادتر و دید چند کانونی به جای دید یک کانونی رخ می‎دهد. کلید واژگان: بوال، شکنر، سیستم ژوکر، تئاتر محیطی، نوجوان، آسیب‏های اجتماعی.
كلمات كليدي : بوال، شکنر، سیستم ژوکر، تئاتر محیطی، نوجوان، آسیب‏های اجتماعی.
تاريخ دفاع : 1397-06-18