بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940442194
نام و نام خانوادگي : زهرا مهاریان
عنوان پایان نامه : مطالعه ی آثار علیرضا نادری با تکیه بر دیدگاه اسلاوی ژیژک و بررسی نقش خشونت در نمایش نامه¬های سعادت لرزان مردمان تیره روز - دیوار
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : نمايش - كارگرداني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : هومن حاجی کندی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : اسلاوی ژیژک، فیلسوف و منتقد فرهنگی و کوشنده سیاسی با دستمایه قرار دادن تاریخ، فلسفه، کتاب ها ،فیلم ها، روان پزشکی لکان و حتی لطیفه ها به بررسی شیوه های فهم و بدفهمی خشونت در دنیای معاصر می پردازد به گفته وی خشونت به سه شکل اساسی خود را متبلور می کند: کنشگرانه(جنایت و ارعاب)،کنش پذیرانه (نژادپرستی،نفرت پراکنی،تبعیض) و سیستمی (تاثیرات فاجعه بار نظام های اقتصادی وسیاسی) و غالبا یکی از اشکال خشونت مانع از دیده شدن دیگر شکل های آن می شود. هدف از انجام این پایان نامه نگاهی است به آموزه های این اندیشه ورز در باب پدیداری خشونت که بی شک یکی از پردانش ترین و فتنه انگیز ترین اندیشمندان دوران نو را رقم زده است. به همین سبب بعد از کلیاتی که از طرح در فصل یکم گفته شد، در فصل دوم به پیشینه ی این واژه پرداخنه و خشونت از منظر فیلسوفان و مشاهیر مختلف را مورد بررسی قرار داده ایم. ژیژک معتقد است نمی توان خشونت کنشگرانه و کنش پذیرانه را از نظرگاه واحدی دریافت. خشونت کنشگرانه را نوعی به هم خوردن وضعیت بهنجار و مسالمت آمیز امور می داند. اما خشونت کنش پذیرانه ناپیداست زیرا قوام بخش همان معیار سطح صفری است که با نگاه به آن چیزی را دارای خشونت کنشگرانه می شناسیم. همین امر موجب گشت تا در فصل سوم به بررسی تئوری خشونت ژیژک بپردازیم.با توجه به اینکه خشونت طیف وسیع و گسترده ای از وظایف مختلف را در بر می گیرد و همچنین وجود صاحب نظرانی در این حوزه به مانند لکان ، بنیامین ، هگل و... نگارنده به سبب مشخص بودن حدود کار در فصل چهارم با توجه به تئوری خشونت ژیژک 3 اثر منتخب علیرضا نادری را از این منظر مورد بررسی قرار داده است. فصل پنجم نیز با ذکر توضیحاتی در خصوص سوالات مطرح شده در فصل اول و نتیجه گیری به پایان رسیده است. شایان ذکر است که این پایان نامه به شیوه ی توصیفی – تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته و اطلاعات و داده ها به صورت کتابخانه ای گردآوری شده اند.
كلمات كليدي : علیرضا نادری، اسلاوی ژیژک، خشونت، سعادت لرزان مردمان تیره روز، دیوار
تاريخ دفاع : 1396-10-30