بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940143114
نام و نام خانوادگي : محمد علی کاوئی
عنوان پایان نامه : استعاره و روایت در هرمنوتیک ادبی پل ریکور با نگاه به شعر نو فارسی
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : پژوهشى‏هنر
رشته/گرایش تحصيلي : پژوهش هنر
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
لطیفه سلامت
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : فاطمه شاهرودی ,
چكيده : استعاره و روایت از کهن¬ترین و بحث¬انگیزترین مفاهیمی هستند که تاریخ اندیشه¬ی بشری به بحث گذاشته شده¬اند. پل ریکور در دو اثر بزرگ «استعاره¬ی زنده» و «زمان و گزارش» همسانی این دو مفهوم را به بحث گذاشته و کارکرد مشترک این دو را در خلق «معنای تازه» آشکار کرده است. پژوهش حاضر ضمن پرداختن به تاریخچه¬ی مباحث پیرامون استعاره و روایت، به بررسی نظریات پل ریکور در این زمینه پرداخته، و روابط دوگانه¬ای که او میان «استعاره و تقلید»، «استعاره و گفتمان» و «روایت و تقلید» برقرار کرده است روشن می¬سازد. مضاف بر این، با گزینش شعرهایی از شاعران معاصر ایرانی، «شعر نو فارسی» در پرتو نظریات پل ریکور در باب استعاره و روایت مورد مطالعه قرار گرفته است.
كلمات كليدي : استعاره، هرمنوتیک ادبی، پل ریکور، شعر نو فارسی
تاريخ دفاع : 1396-10-26