بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940276840
نام و نام خانوادگي : نجم السادات سیف
عنوان پایان نامه : بررسی پلی مورفیسم ژن miRNA-196a-2 در افراد مبتلا به سرطان تخمدان
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زيست شناسي
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي سلولي و مولكولي- علوم سلولي و مولكولي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : اردشیر حسام پور محلاتی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : جواد آراسته ,
چكيده : پلی مورفیسم در ژن های میکرو RNA و جایگاه های هدف آن ها یکی از تنوعات مهم در ژنوم انسان می باشد که در بسیاری از سرطان ها مشاهده شده است. نشان داده شده است که پلی مورفیسم در ژن miR-196a-2 ارتباط معنی داری با انواع مختلفی از سرطان ها از جمله تومورهای ریه، پستان، مری و معده دارد. با این حال، miR-196a-2 به طور کامل در سرطان تخمدان که ویژگی های بیولوژیکی مشابه با سایر انواع سرطان ها دارد مورد مطالعه قرار نگرفته است.بنابراين، مطالعه حاضر با هدف تعيين ارتباط بين پلي مورفيسم تک نوکلئوتيدي (SNP) در miR-196a-2 و ويژگي هاي باليني 50 بيمار مبتلا به سرطان تخمدان اپي تليال (EOC) بود. ارتباط در 50 بیمار مبتلا به EOC و 50 مورد کنترل انجام شد. SNPs با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمریزاسیون (PCR) انجام و تعیین توالی بررسی شد.نتايج نشان داد تفاوت در توزيع ژنوتيپ هتروزيگوت TT در بيماران مبتلا به EOC در مقايسه با گروه شاهد تفاوت دارد. تجزیه و تحلیل ارتباط بین ژنوتیپ و خطر EOC نشان داد که افرادی که ژنوتیپ هموزیگوت TT را در نوکلئوتید 104 ژن قرار داده بودند، در مقایسه با کسانی که دارای CC وحشی بودند.12 درصد بیشتر نسبت به EOC حساسیت داشتند.
كلمات كليدي : پلی مورفیسم ، ژن miRNA-196a-2 ، سرطان تخمدان
تاريخ دفاع : 1396-11-07