بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950267618
نام و نام خانوادگي : سیّد محمّدرضا برقعی ثابت
عنوان پایان نامه : تولید نانوکامپوزیت ALA356/ CeO2 و بررسی خواص سطحی آن به روش اصطکاکی اغتشاشی (FSP)
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مكانيك
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : محمد عمار مفید ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
حسین الهی
چكيده : در این پژوهش به بررسی اثر نانوذرات اکسید سریم بر ریز ساختار و خواص سطحی ALA356 پرداخته شده است. برای دستیابی به این اهداف، ابتدا پودر اکسید سریم با اندازه دانه¬ی 25 نانومتر به روش سوراخ زنی که عمق سوراخ¬ها 6/0 میلی¬متر و فاصله 2/0 میلی¬متر و قطر 2/0 میلی¬متر است، داخل سوراخ¬ها پر می¬شود و با استفاده از روش اصطکاکی اغتشاشی عملیات سطحی اعمال می¬گردد. پارامترهای استفاده شده در این فرایند عبارتنداز سرعت چرخش ابزار 710 ، 1400 ، 2000 و سرعت حرکت خطی 28، 40، 56 می¬باشد. بهترین نتایج برای سرعت دورانی 2000 دور بر دقیقه و سرعت پیشروی 56 میلی¬متر در دقیقه و عمق نفوذ 3/0 میلی¬متر و زاویه انحراف 3 درجه بدست آمده که در یک پاس تولید شده است. برای ارزیابی خواص مکانیکی، آزمون سایش و سختی صورت پذیرفت. مطالعات زیرساختاری توسط انواع میکروسکوپ¬ها (OM & FESEM) انجام شد. نتایج نشان داده که در شرایط بهینه می¬توان نانوکامپوزیتی با توزیع ذرات همگن و یکنواخت و خواص مکانیکی بالاتر نسبت به فلز پایه و اندازه دانه¬های ریزتر تولید کرد. همچنین علاوه بر تولید این نانوکامپوزیت مقاومت به سایش آن افزایش یافته و سختی آن نیز نسبت به فلز پایه 56 برابر شده است. با بررسی سرعت دورانی و پیشروی، نتایج ریزساختاری بیانگر اثر مطلوب سرعت پیشروی و دورانی بر یکنواختی توزیع پودر در ناحیه اغتشاشی و در نهایت افزایش مقاومت به سایش و سختی نمونه¬ها شد. کلمات کلیدی: آلومینیوم A356، نانوذرات سریا، ریزساختار، سختی، سایش
كلمات كليدي : آلومینیوم A356، نانوذرات سریا، ریزساختار، سختی، سایش
تاريخ دفاع : 1397-11-06