بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930702989
نام و نام خانوادگي : نرجس حسن زاده دهستانی
عنوان پایان نامه : بحران روایت در کارگردانی تئاتر پست مدرن با تکیه بر نظریات ژان فرانسوا لیوتار و ژان ویتمور
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : ادبيات نمايشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
میرعلیرضا دریا بیگی
استاد مشاور () : ,
چكيده : پست مدرنیته از طریق سنت، ارزش هایی را که در خود سنت وجود داشت زیر سوال برد و دیدگاه جدیدی نسبت به انسان ارائه داد که همان دیدگاه، خردگرایانه نسبت به دیدگاه جمع گرایانه ی سنتی است. به عقیده لیوتار هر بازی زبانی با بازی های زبانی دیگر متفاوت است و از آن جا که در نمایش نامه روزنکرانتز و گیلدنسترن مرده اند اثر تام استاپارد، با توجه به ویژگی و مولفه های پست مدرنیستی اش مانند کلاژ، بی قاعدگی، رشد غیر خطی، ساختار نا متمرکز، عدم توازن، عدم قطعیت، ذهن گرایی، ایهام و دو پهلویی، تکرار و تسلسل، جریان سیال ذهن و موارد مشابه دیگر یک نمایشنامه پست مدرن محسوب می شود. در نتیجه ما در این متن دچار بحران می شویم که می تواند همان بحران خویشتن و هویت برای شخصیت های نمایشی روزنکرانتز و گیلدنسترن باشد و بحران موقعیت زمانی و مکانی که در هیچ زمان و مکان واقعی این شخصیت ها خود را نمی یابند و حتی بحران بودن یا نبودن که سوال اصلی در نمایش نامه هملت است و در نمایش نامه استاپارد هردو شخصیت می دانند که مرده اند و مرگ آنها بر اثر جبر قدرت برتر بوده و آن ها فقط منفعلانه توانستند آن را بپذیرند و با آن کنار بیایند و به گونه ای می توان گفت بحران روایت که مد نظر لیوتار است در روایت بزرگ که در طول این پژوهش بررسی شد ما با یک متن واحد روبرو نیستیم همان طور که متن هملت اثر شکسپیر را روایت می کند.
كلمات كليدي : تئاتر پست مدرن، ژان فرانسوا لیوتار، ژان ویتمور، کارگردانی
تاريخ دفاع : 1396-10-27