بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940007728
نام و نام خانوادگي : فاطمه خنجری
عنوان پایان نامه : بررسی مقایسه¬ای کمی بیان ژن¬های ER-α و ER-β در بافت و خون افراد مبتلا به سرطان سینه
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زيست شناسي
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي سلولي و مولكولي- علوم سلولي و مولكولي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : سعید حسامی تکلو ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : ارس رفیعی ,
چكيده : چکیده مقدمه: سرطان پستان یکی از شایع¬ترین سرطان¬ها در جهان است. هورمون استروژن و گیرنده¬های آن یکی از فاکتورهای موثر در بروز این سرطان به حساب می¬آید. استروژن در تحریک تکثیر اپی¬تلیوم نرمال و نئوپلازی پستان نقش مهمی دارد و منجر به ایجاد یکسری تغییرات و آغاز پیشرفت سرطان پستان می¬شود. هدف از این مطالعه، اندازه¬گیری بیان ژن¬های گیرنده استروژن آلفا و بتا در بافت و خون افراد سالم و مبتلا به سرطان پستان به منظور رسیدن به یک روش تشخیصی زودهنگام و غیرتهاجمی برای سرطان پستان ¬می¬باشد. روش کار: 100 نمونه¬ی بالینی خون و بافت افراد مبتلا به سرطان پستان و 120 نمونه¬ی بالینی خون و بافت افراد سالم جمع آوری شد. استخراج RNA از نمونه¬های خون و بافت انجام گردید. cDNA با روش رونویسی معکوس به وسیله آنزیم M-MULV سنتز شد. بیان ژن¬ها با روشReal-time PCR سنجیده شد و سپس با نرم¬افزار REST2009 مورد بررسی قرار گرفت. یافته¬ها: ارزیابی یافته¬های تحقیق نشان داد، مقادیر بیان ژن ER-β در نمونه¬های خون و بافت و همچنین میزان بیان ژن ER-α در نمونه¬های خون بیماران مبتلا به سرطان پستان افزایش معناداری نداشته است. درحالی که میزان بیان ژن ER-α در نمونه¬های بافت بیماران مبتلا به سرطان پستان در StageⅠ و StageⅡ به ترتیب دارای افزایش معنی¬دار 06/5 و 61/2 برابر نسبت به ژن رفرنس بود. باتوجه به این که StageⅠ و StageⅡ، Stageهایی هستند که هنوز در آن¬ها سرطان توسعه پیدا نکرده است، سنجش میزان بیان ژن گیرنده استروژن آلفا در نمونه-های بافت می¬تواند تشخیص دهنده¬ی قابل اعتنایی باشد، درحالی که این میزان در خون تغییرات معنا-داری از خودش نشان نداده و نمونه¬گیری از خون به منظور سنجش میزان بیان ژن¬های ER-α و ER-β برای تشخیص سرطان پستان، ارزشمند نمی¬باشد. واژه¬های کلیدی: سرطان پستان، ER-α، ER-β، بیان ژن
كلمات كليدي : سرطان پستان، ER-α، ER-β، بیان ژن
تاريخ دفاع : 1397-10-22