بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930686097
نام و نام خانوادگي : مسلم شاه حسینی
عنوان پایان نامه : بهینه‌سازی انتخاب ابزار تمرکز دهنده جهت سیمان‌کاری مطلوب لوله جداری "8/5 9 در فاز 24 میدان گازی پارس جنوبی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسی نفت -حفاری
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
دکتر محمدرضا انصاری
استاد مشاور () : ,
چكيده : از ميان خدماتي كه در طول حفاري يك چاه نفت يا گاز انجام ميشود، جدارهگذاري و سيمانكاري را ميتوان از مهمترين خدمات دانست. يکي از ابزار افزايش کيفيت اين عمليات، استفاده از متمرکزکنندهها (Centralizers) بر روي رشته جداري جهت قرارگيري اين رشته در مرکز چاه مي‌باشد. در اين پايان‌نامه مساله سيمان‌کاري مطلوب رشته جداري توليدي که يکي از مباحث پراهميت و موثر در عمليات حفاري چاه‌هاي ميدان گازي پارس جنوبي مي‌باشد، مورد مطالعه قرار گرفت. در اين مطالعه اطلاعات مربوط به يکي از چاه‌هاي ميدان گازي پارس جنوبي جمع‌آوري گرديد. اين اطلاعات شامل کليه اطلاعات چاه و مخزن که به نوعي در طراحي رشته جداري و متعلقات آن از جمله ابزار متمرکزکننده موثرند، مي‌باشد. سپس چاه مورد مطالعه در نرم‌افزار Landmark شبيه‌سازي شده و در مرحله بعدي آناليز نرم‌افزاري نيروهاي وارد بر رشته جداري انجام و آرايش اوليه ابزار متمرکزکننده روي رشته جداري توليدي "8/5 9 پيشنهاد گرديد. سپس با استفاده از روش سعي و خطا و بررسي پارامترهاي موثر، طراحي بهينه ابزار متمرکزکننده در حفره "4/1 12 بر اساس تعريف 4 سناريوي مختلف ارزيابي گرديد. پارامتري که جهت ارزيابي آرايش و مدل ارائه شده به عنوان خروجي انتخاب گرديد، شاخص Minimum Stand of Ratio (SOR) بود که جهت بهينه‌سازي طراحي مي‌بايست اين مقدار بيشينه گردد. با توجه به طراحي انجام شده طبق سناريوهاي مختلف و همچنين خروجيهاي حاصل از شبيهسازي نرمافزاري در اين چاه، سناريوي 1 به عنوان سناريوي بهينه و مطابق با محدوديتهاي عملياتي انتخاب گرديد. در اين سناريو از يک ابزار متمرکزکننده نوع Spring Bow روي هر شاخه از لوله جداري و در شاخه اول و دوم بالاي کفشک رشته جداري استفاده مي‌شود. همچنين در بخش حفره باز هر 5 شاخه لوله جداري يک ابزار متمرکننده نوع Spring Bow و نيز در بخش داراي جداري هر 5 شاخه يک ابزار متمرکزکننده نوع Rigid نصب مي‌گردد. لازم به ذکر است طراحي رشته جداري، سيمان‌کاري و همچنين ابزارهاي متمرکزکننده رشته جداري ارائه شده در اين پايان‌نامه متناسب با شرايط کنوني چاه‌هاي ميدان گازي پارس جنوبي مي‌باشد.
كلمات كليدي : طراحي ابزار متمرکزکننده، بهينهسازي عمليات سيمانکاري، ميدان گازي پارس جنوبي، رشته جداري توليد
تاريخ دفاع : 1397-12-13