بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 89097597900
نام و نام خانوادگي : شكوه سادات آثاري يزدي
عنوان پایان نامه : حل معادلات دیفرانسيل جزئی فازی با استفاده nازشبکه های عصبی
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : رياضي
رشته/گرایش تحصيلي : رياضي كاربردي - آناليز عددي
مقطع تحصيلي : دکتری تخصصی
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مجید امیرفخریان ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : محمد علی فریبرزی عراقی ,
چكيده : در این رساله ابتدا براي آشنایی با شبکه های عصبی ابتدا به بررسی ساختار شبکه های عصبی پیش به RBF خور می پردازیم و روش های مختلف اموزش شبکه را بررسی میکنیم. بر مبنای آن شبکه عصبی براساس استفاده از توابع RBF عنوان نوعی پرسپترون چندلایه معرفی خواهد شد. ساختار شبکه عصبی پایه ای شعاعی به عنوان تابع فعالیت شبکه می باشد. چون در این نوع شبکه در کنار تنظیم کردن وزن ها باید پارامتر مراکز و پهنا برای توابع پایه ای نیز بهینه شود، لذا از الگوریتم بهینه سازی جمعی چون االگوریتم ازدحام ذرات برای بهینه سازی پارامترها استفاده شده است. بر این اساس بررسی ساختار شبکه عصبی بهینه شده با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات و عملکرد آن در تقریب جواب معادلات دیفرانسیل جزئی فازی مورد توجه قرار گرفته است. در نهایت کارایی این روش با ارائه مثال های گوناگون نشان داده شده است. واژه های کلیدی : شبکه عصبي RBF، روش کمترین مربعات، الگوریتم پس انتشار، معادلات دیفرانسیل، جزئی فازی، بهینه سازی ازدحام ذرات
كلمات كليدي : شبکه عصبي RBF، روش کمترین مربعات، الگوریتم پس انتشار، معادلات دیفرانسیل، جزئی فازی، بهینه سازی ازدحام ذرات
تاريخ دفاع : 1394-11-28