بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950140082
نام و نام خانوادگي : محمدجواد محمدی
عنوان پایان نامه : مديريت ريسك با استفاده از رويكرد تلفيقي تكنيك تصميم گيري چند معياره فازي و روش FMEA و مديريت استاندارد PMBOK مطالعه موردي: پروژه احداث آزادراه حرم تا حرم (قطعه قم – گرمسار) به طول 150 کیلومتر
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مكانيك
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
اكبر عالم تبريز
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : محمد فلاح ,
چكيده : در هر مرحله از انجام یک پروژه راهسازی، ریسک های متفاوتی وجود دارند که مانع از رسیدن پروژه ها به اهداف اصلی پروژه یعنی زمان، هزینه و کیفیت هستند. از نقطه نظر مدیریت پروژه، تحلیل و کنترل این ریسک ها بسیار حائز اهمیت است. همچنین با استفاده از نتایج حاصله و شناسایی ریسک هایی که احتمال وقوع آن ها در این گونه پروژه ها زیاد می باشد، می توان قبل از شروع پروژه برنامه ریزي موثري را جهت پیشگیري از وقوع این عوامل انجام داد و یا تأثیر آن ها را بر اهداف اصلی پروژه به حداقل رساند.اگر چه محققان معتقدند با بررسی عوامل به وجود آورنده تأخیرات و تعیین تأثیر هر یک از آن ها می توان تا حد زیادی ریسک ها را کنترل و مدیریت کرد، پژوهش ها گواه آن است که در اکثر پروژه های راهسازی، برنامه ریزی برای تحلیل کمّی ریسک های مختلف در طول چرخه ی ساخت پروژه وجود ندارد. مطالعات پیشین نشان میدهد که داشتن یک لیست جامع از ریسک های مهم در زمینه پروژه های حمل و نقل راهی و ریلی و همچنین اولویت بندی و تعیین اهمیت آنها حائز اهمیت است. در این پژوهش به شناسایی و ارزیابی ریسکهای پروژه آزادراه حرم تا حرم ( قطعه قم – گرمسار ) به طول 150 کیلومتر، با استفاده از رویکرد استاندارد PMBOK و سپس مشخص کردن وزن معیارهای هزینه، زمان، کیفیت و محدوده با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی و در نهایت اولویت بندی ریسکها با استفاده از روش تاپسیس پرداخته شده است و در انتها رتبه بندی ریسک ها با روش FMEA مقایسه و نتیجه گیری شده است. واژگان کلیدی : ریسک، شناسایی و ارزیابی ریسک، راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه (PMBOK) ، روش AHP فازی، روشTOPSIS، روش تجزیه و تحلیل حالات شکست و اثرات آن (FMEA).
كلمات كليدي : ریسک، شناسایی و ارزیابی ریسک، راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه (PMBOK) ، روش AHP فازی، روشTOPSIS، روش تجزیه و تحلیل حالات شکست و اثرات آن (FMEA).
تاريخ دفاع : 1397-10-08