بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940241625
نام و نام خانوادگي : کاوه مصیرنیا
عنوان پایان نامه : مدلسازي مسأله مسيريابي خودرو با محوريت مسائل زيست محيطي ، ترافيك مسيرهاي شهري مناطق طرح ترافيك و پنجره زماني
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مكانيك
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
دکتر اکبر عالم تبریز
استاد مشاور () : ,
چكيده : در این پایان¬نامه با در نظر گرفتن تیم¬های کاری به عنوان عوامل خدمت¬دهنده، کمینه سازی هزینه¬ها با برنامه¬ریزی برای مسیریابی وسایل حمل و نقل و جابجایی تیم¬ها به صورتی انجام می¬شود که خدمت مربوط به هر مشتری در زمان مناسبی نسبت به موعد زمانی تعیین شده توسط آن صورت پذیرد. با توجه به اینکه مسأله بیان شده در دسته مسائل NP-Hard قرار می¬گیرد، برای حل این مسأله در اندازه های بزرگ می توان از روش های فرابتکاری بهره جست. در این پایان نامه از روش فرابتکاری الگوریتم pso و روش تنظیم پارامتر تاگوچی،استفاده شده است و جهت سنجش کارایی و اعتبارسنجی روش حل ارائه شده، مسائل متنوعی در اندازه های کوچک و بزرگ طراحی شده است. با مقایسه جواب¬های حاصل شده نسبت به حل های دقیق برنامه CPLEX ، می¬توان مشاهده نمود که روش حل ارائه شده از کارایی مطلوبی در مقدار تابع هدف و همین طور زمان حل از خود نشان می¬دهد.
كلمات كليدي : مسيريابي خودرو ، مسائل زيست محيطي ، ترافيك مسيرهاي شهري ،مناطق طرح ترافيك ، پنجره زماني
تاريخ دفاع : 1397-11-09