بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 911254583
نام و نام خانوادگي : سینا تمجیدی
عنوان پایان نامه : ارزیابی تاثیر ستون های سنگی مسلح به همراه زهکش های پیش ساخته قائم بر تحکیم و ظرفیت باربری خاک سست بستر خاکریز مسلح
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي عمران _مکانيک خاک وپي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مهدی سیاوش نیا ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : خاکریز مسلح واقع بر بستر خاک های رسی در حالت سست واشباع مستعد نشست زیاد و گسیختگی بوده و برای بهسازی نیاز به بهبود پارامتر های مقاومتی خاک (C و ϕ) و استهلاک آب منفذی دارند. در تحقیق حاضر در گام نخست، برای بهبود پارامتر های مقاومتی خاک از ستون های سنگی مسلح با ژئوسینتتیک و در گام دوم جهت استهلاک فشار آب منفذی و بعلت نفوذپذیری پایین خاک بستر از زهکش¬های پیش ساخته¬ی قائم، PVD ، در ترکیب با ستون های سنگی مسلح استفاده گردید. این تحقیق با استفاده از نرم افزار ABAQUS، به صورت سه بعدی و با در نظر گرفتن مدل رفتاری موهر –کولمب برای خاکریز مسلح، ستون های سنگی و Cam-Clay اصلاح شده برای بستر سست انجام گردید. برای رسیدن به نشستی مجاز و یکنواخت، ستون های سنگی در محدوده 6متری از مرکز بسمت پنجه خاکریز مسلح و PVD ها در محدوده 3متری از پنجه بسمت مرکز خاکریز مسلح قرار گرفتند. پارامترهای متغییر بهمراه توصیه های فنی شامل: فواصل ستون سنگی 2 متر، طول ستونهای سنگی 25 متر، درصد مسلح سازی ستون های سنگی 70% طول ستون های سنگی، مدول الاستیسیتهی مصالح ستون سنگی 100 مگاپاسکال، مدول الاستیسیتهی ژئوسینتتیک مسلح کنندهی ستون سنگی 1650 کیلوپاسکال، بستر دارای ocr 5/3، عمق نفوذ زهکش 100%ضخامت بستر سست و فاصله زهکشها 1 متر می باشد. با توجه به ارزیابی تاثیر پارامتر ها بر عملکرد خاکریزهای مسلح مشاهده گردیدکه، افزایش طول مسلح سازی ستون های سنگی تا 70% طول ستون‌ها بر پایداری خاکریز اثر گذار بوده و تا 89% از شکم دادگی ستونهای سنگی می‌کاهد. همچنین افزایش مدول الاستیسیته مصالح ستون سنگی نشستهای زیر خاکریز را تا 36% و شکم دادگی ستون سنگی را تا 60% کاهش میدهد. مشخص شد که اضافه فشار آب حفرهایی ایجاد شده در مدلهای با Estone بیشتر، کمتر است. اما پس از مدت تقریبا 3 ماه میزان اضافه فشار آب حفره‌ایی برای مدلهای دارای Estone مختلف مورد استفاده تقریبا یکسان میشود. افزایش مدول الاستیسیتهی ژئوسینتتیک محصور کنندهی ستون سنگی تا 1650 کیلوپاسکال، 25% کاهش در نشست و 56% کاهش در شکم دادگی ایجاد میکند. مشخص شد که بستر دارای OCR 5/3 قادر به کاهش نشست تا 67% و کاهش شکم دادگی ستون سنگی تا 83% میباشد. پس از یک سال از احداث خاکریز بیشینه¬ اضافه فشار آب حفره¬ایی برای بستر با OCR 5/3 و دارای ستون سنگی و PVD تا 38/90% افت میکند. مسلح کردن ستون سنگی و افزایش سختی محوری مسلح کننده تاثیر چندانی در استهلاک اضافه فشار آب حفرهایی ندارد.
كلمات كليدي : ارزیابی تاثیر ستون های سنگی مسلح به همراه زهکش های پیش ساخته قائم بر تحکیم و ظرفیت باربری خاک سست بستر خاکریز مسلح
تاريخ دفاع : 1395-10-19