بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950302203
نام و نام خانوادگي : سعید حسن زاده
عنوان پایان نامه : تفاوت سیلاب زنی پلیمر و آب در یکی از مخازن نفتی ایران
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مخازن هیدروکربوری
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
دکتر ترانه جعفری بهبهانی
استاد مشاور () : ,
چكيده : جهان نیازمنده انرژی است و ما نیازمند افزایش برداشت انرژی از میادین نفتی هستیم، یکی از روش های مرسوم ازدیاد برداشت در مخازن نفتی خاورمیانه و جهان روش سیلاب زنی با آب ست. اما اشباع بالای نفت باقی مانده ناشی از راندمان کم جاروبی و رخ دادن سریع پدیده انگشتی شدن یکی از مشکلات سیلاب زنی آب به مخزن است که این مشکل توسط سیلاب زنی پلیمر رفع می گردد. زیرا پلیمر دارای مزایایی مانند ویسکوزیته بیشتر نسبت به آب، کاهش قابلیت تحرک آب و دستیابی به جبهه همگن سیلاب می باشد . در این پروژه به بررسی تفاوت سیلاب زنی پلیمر و آب با استفاده از نرم افزار شبیه ساز CMG در یکی از میادین جنوب غرب ایران می پردازیم. شبیه سازی های انجام شده و نتایج به دست آمده از شبیه سازی تزریق پلیمربه مخزن به دلیل این که پلیمر ویسکوزیته بالاتری نسبت به آب دارد گسترده بیشتری از مخزن را در بر میگیرد و در مقیاس ماکروسکوپیک عملکرد بهتری نسبت به تزریق آب از خود نشان داده است. پلیمر تزریق شده در مدت زمان حدود 9 سال با دبی تقریبا ثابت 5500 بشکه در روز تولید میکند که این نشان از جابجایی پایدار سیال پلیمر به سمت چاه تولیدی است. اما آب تزریق شده به دلیل ویسکوزیته کمتر و سرعت بیشتر نسبت به پلیمر تمایل دارد از حفرات با تراوایی بیشتر به سمت چاه تولیدی حرکت کند که این روند موجب رسیدن به زمان میان گذر شدن سریع آب می شود، در تزریق آب به دبی 16500 بشکه در روز میرسیم که حدودا کمتر از 4 سال طول میکشد که به زمان میان گذر شدن برسیم. همچنین بازده تزریق آب 48% و بازده پلیمر تزریق شده 60% می باشد. واژه های کلیدی: سیلاب زنی پلیمر، تزریق آب، راندمان جابه جایی، شبیه سازی، قابلیت تحرک، پدیده انگشتی شدن، سیلاب زنی آب، تزریق پلیمر 
كلمات كليدي : تفاوت سیلاب زنی پلیمر و آب در یکی از مخازن نفتی ایران
تاريخ دفاع : 1397-11-08