بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950117141
نام و نام خانوادگي : حامد طاهری پلنگرد
عنوان پایان نامه : مطالعه سینتیک واکنش های شبکه ای شدن در نانوکامپوزیت های اپوکسی/نانوسیلیکا: سنتز، اصلاح سطحی نانوذرات و تحلیل گرماسنجی غیرهمدما
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی محیط زیست
رشته/گرایش تحصيلي : مدیریت HSE
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : سمیرا قیاسی ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
دکتر محمدرضا صائب
چكيده : استفاده از نشاسته به عنوان یک پلیمر طبیعی و زیست سازگار در زمینه های مختلف علمی و صنعتی رواج داشته است. این پلیمر طبیعی، برخلاف مواد شیمیایی آلی، علاوه برآنکه سبب کاهش خطرات ناشی از انتشار مواد سمی در محیط زیست می گردد، به سبب دارا بودن گروه های هیدروکسیل فعال می تواند در طراحی و ساخت انواع جاذب های مواد آلاینده و نیز تقویت مواد پلیمری در راستای افزایش قابلیت برهم کنش و تشدید و تسریع واکنش های شیمیایی و ایجاد قابلیت زیست تخریب پذیری ارزشمند باشد. هدف اصلی این تحقیق استفاده از نشاسته برای اصلاح سطحی نانوذرات اکسید سیلیکا با استفاده از آن در بستر اپوکسی است. تغییرات چگالی اتصالات عرضی در نانوکامپوزیت حاصل نسبت به رزین پرنشده معیاری از کارایی نشاسته است. یکی از مهم ترین مراحل تهیه ی کامپوزیت های بر پایه رزین گرماسخت اپوکسی، مرحله ی پخت آن است. حصول اطلاعات کافی از سازوکار و سینتیک پخت این رزین ها، گامی ضروری در ارزیابی ارتباط میان ساختار و خواص نهایی است. به همین دلیل، پخت رزین اپوکسی با تقویت کننده های اکسید سیلیکای اصلاح شده با نشاسته از طرق انجام آزمون گرماسنجی روبشی تفاضلی غیر همدما صورت گرفته است. نتایج نشان داد که حضور اکسید سیلیکای اصلاح شده با نشاسته باعث کاهش دمای شروع پخت و دمای قله ی منحنی گرمازا می گردد، که نشان دهنده افزایش سرعت واکنش های اتصالات عرضی در مقایسه با ذرات اصلاح نشده است. با توجه به شکل نمودار های درصد تبدیل واکنش، دیده شد که نحوه ی پخت رزین اپوکسی به صورت خود تسریع شوندگی است که این سازوکار با اضافه شدن اکسید سیلیکای خالص و اصلاح شده به سامانه تغییری نمی کند. اکسید سیلیکای خالص به دلیل تجمع ذرات و کاهش تحرک مولکولی گروه های واکنش گر، پخت سامانه را کند می کند، این در حالی است که اکسید سیلیکای اصلاح شده مانند کاتالیزور عمل کرده و سبب افزایش سرعت واکنش های پخت می گردد. نتایج این تحقیق نقش تعیین کننده پلیمر طبیعی و زیست سازگار نشاسته را در تقویت خواص رزین های اپوکسی عینیت بخشید.
كلمات كليدي : مطالعه سینتیک واکنش های شبکه ای شدن در نانوکامپوزیت های اپوکسی/نانوسیلیکا: سنتز، اصلاح سطحی نانوذرات و تحلیل گرماسنجی غیرهمدما
تاريخ دفاع : 1397-06-20