بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940235217
نام و نام خانوادگي : شهاب الدین قناطیر
عنوان پایان نامه : قابلیت‌های مادی‌گرایانة رساله خوابنامه "اطعمه شیرازی" با تأکید بر سیاست بوطیقای معماری بقعه و شیخ نورانی از منظر بدنِ بدونِ اندام" ژیل دلوز"
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : پژوهشى‏هنر
رشته/گرایش تحصيلي : پژوهش هنر
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : محمد رضا شریف زاده ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : امیر کاووس بالازاده ,
چكيده : "رساله خوابنامه ی" اطعمه شیرازی، خواب نثرگون خود شاعر است، که بخش بسیار کوچکی از دیوان این شاعرِ قرنِ نهمِ ادبیات فارسی است؛ که به دلیل پرداختن به بدن به مثابه غذا نسبت های فراوانی با "بدنِ بدونِ اندامِ" دلوز_گاتاری، فیلسوفان معاصر فرانسه دارد. ما در این مقاله می خواهیم بدانیم اطعمه چه ماشین‌هایی را به طرف رساله خوابنامه می کشد. از جمله ی برخی از این ماشین ها: ماشین های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، فیزیکی، شیمیایی، و هنری هستند. اسپینوزای کردارشناس، کوانتوم پردازان هستی شناس، داروینیست ها و پساداروینیست های بقاشناس، فیلسوفان ضدفلسفه و الخ، ماشین هایی اند که به راحتی به بدن_غذای خوابنامه متصل می شوند. در این حین با نگاهی به آنتونن آرتو و تئاتر شقاوتش و اسکار اشلمر و تئاتر فانتزیش به این نتیجه خواهیم رسید که اطعمه با جمع کردن واحدهایی که هیچ نیستند جز شدت (فرم های شکل نایافته)، توانسته تمامی این ماشین ها را با یکدیگر درگیر کند و این خود، خوی داروینیستی و مولکولیستی او را به خوبی نشان می دهد که چنین کاری در تاریخ ادبیات فارسی بی سابقه است و تا به حال بدین موضوع پرداخته نشده است؛ مثلا: پایی از خراسان، دستی از کردستان، سری از خوزستان، دندان هایی از بغداد و اندام هایی این چنین که تفکر ایلیاتی دلوز_گاتاری را سال ها پیش نشان می دهد. و جالب اینجاست که اطعمه پیش از همه ی این اندیشمندان توانسته به این مهم دست یازد. او نشان می دهد که بدن بدون اندام، نهایتِ شدن است و انسان و معنای زندگی او چیزی جز شدن هایِ ماده نیست.
كلمات كليدي : کبنه، بدن، بدن بدون بدن، بدن، غذا، ماشین
تاريخ دفاع : 1397-10-04