بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950234488
نام و نام خانوادگي : یوسف خداویردی زاده سردهایی
عنوان پایان نامه : راهکارهای ارتقاء وعملکرد دستگاههای پخش و تراکم آسفالت گرم موجوددرایران ومقایسه عملکردآنهابادستگاههای جدید.
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي راه وترابري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : غلامعلی شفا بخش ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : ابراهیم صفا ,
چكيده : از دیرباز چالش بشر برای احداث راه و معابر جهت حمل و نقل وایجاد ارتباط گسترده میان مکانهای موردنظرخودبوده است. وبا ازدحام روزافزون وسایل نقلیه امروزی نیاز به راه های گسترده ای درهمه نقاط کشورمان شده است. برای تحقق یافتن این اهداف منوط به دستگاههایپیشرفته است ویاباارتقاءرساندن دستگاههای موجود. لذاامروزه بامددگیری ازعلوم وصنایع مختلف چون هیدرولیک والکترونیک میکروکامپیوترهاومکانیک و......، منسجم کردن آنهابرای رسیدن به اهداف خودکمک گرفته است.ازآنجایی که درکشورما به دلایلی، بیشتردستگاه های پخش روسازی آسفالت به روز نیستند، ولذابا تغییروارتقاء دستگاه های موجود، کمی و کاستی های آنها را برطرف کرده و نتیجه گیری بهتری در امر پخش و ایمنی دستگاه ها راخواهیم داشت. از آنجایی که یکی از خرابی های روسازی آسفالت درزهای طولی هستند، و با عریض کردن( کشویی کردن اتو) اتوی فینیشر باعث به حداقل رسیدن این درزها و کمتر شدن ناهمواری های عرضی ایجاد سطح صاف و ایمن در روسازی رادربرمی گیرد. که لازمه آن به کاربردن قطعات هیدرولیک و سنسورها می باشد. هدف از تحقیق حاضر بررسی عملکرد دستگاههای پخش و تراکم روسازی آسفالت و به بررسی نتیجه حاصل ازارتقاء اتوی فینیشراز حالت ثابت به کشویی وبانصب سنسورهاوقطعات هیدرولیکی به بررسی آنهامی پردازیم.
كلمات كليدي : ارتقاء اتو، هیدرولیک، عملکرددستگاهها، سنسورها، درزهای طولی
تاريخ دفاع : 1397-10-29