بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950231670
نام و نام خانوادگي : شراره حقیقی فرد
عنوان پایان نامه : بررسی عملکرد PV-DSF برای بهینه سازی انرژی ساختمان در شرایط آب و هوایی ایران
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی محیط زیست
رشته/گرایش تحصيلي : آلودگی های محیط زیست
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
دکتر فرشاد هاشم زاده
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : سمیرا قیاسی ,
چكيده : یکی از مهمترین روش های ذخیره انرژی در ساختمان ها، طراحی مناسب نمای آنها است. در سالهای اخیر استفاده از نمای دو پوسته در ساختمان ها رواج بیشتری یافته است. تحقیقات نشان میدهد استفاده از این نوع نما تاثیر قابل توجهی بر روی میزان بار حرارتی، بررودتی و مصرف انرژی ساختمان دارد. در این تحقیق یک ساختمان 3 طبقه که کاربری آن اداری می باشد، در اقلیم های اصفهان و یزد ( به عنوان اقلیم گرم و خشک)، با استفاده از نرم افزار Design Builder طراحی شده و سپس با استفاده از حلگر Energy Plus نتایج بارهای حرارتی و برودتی و همچنین مصرف انرژی ساختمان بررسی و مقایسه شده است. از نتایج بدست آمده می توان دریافت از میان حالت های مختلف بررسی شده برای ساختمان با نمای دوپوسته برای هر دو اقلیم، نوع شیشه دو جداره با مشخصات ذکر شده مناسبترین نوع شیشه می باشد. و در نهایت مشخص شد با استفاده نمای دوپوسته بهینه شده برای ساختمان می توان در اقلیم اصفهان در جهات شمال، جنوب، شرق، غرب به ترتیب حدود 48001، 82567، 46757، 47355 و در اقلیم یزد به ترتیب در حدود 55855، 49899، 55264، 56202 مصرف انرژی کل ساختمان را در مقایسه با ساختمان بدون نمای دوپوسته کاهش داد.  
كلمات كليدي : PV-DSF، بهینه سازی انرژی ساختمان، آب و هوای ایران
تاريخ دفاع : 1397-09-20