بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940067844
نام و نام خانوادگي : رضا قربانی
عنوان پایان نامه : تجزیه و تحلیل عوامل تاثیرگذار در عدم استقبال از دوچرخه در سیستم حمل و نقل شهری (مطالعه موردی: شهر قم)
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي حمل ونقل
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
مهدی حسین پور
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : ,
چكيده : دوچرخه به عنوان یک وسیله نقلیه غیرموتوری است که افراد می توانند با داشتن دسترسی آسان به آن، به عنوان جایگزینی مناسب برای خودروهای شخصی و سایر وسایل نقلیه، از آن استفاده نمایند. این امر در کاهش مصرف سوخت و انرژی، کاهش ترافیک معابر شهری، کاهش آلودگی هوا، آلودگی صوتی، دیداری، ارتقای سلامت روحی و جسمی استفاده کنندگان از دوچرخه و سایرین، تامین دسترسی آسان به اماکن عمومی برای شهروندان، کاهش مشکلات ناشی از کمبود پارکینگ سواری شخصی، ایفای نقش مکمل در حمل و نقل عمومی، کاهش هزینه سفرهای درون شهری و کمک به اقتصاد خانواده ها، ایفای نقش می نماید. در سال هاي اخير استفاده از دوچرخه و سيستم دوچرخه‌ شهری در سفرهاي درون شهري به عنوان يك راهكار عملي و كارآمد جهت برآورده كردن نيازهاي جابجايي در سامانه حمل و نقل شهري در مناطق شهري و بویژه در كشورهاي پيشرفته شناخته شده است. شهرداری کلانشهر قم نیز از سال 1392 در زمينه ایجاد و راه اندازی سيستم دوچرخه ‌شهری گام برداشت است؛ اما متاسفانه با عدم استقبال استفاده از دوچرخه و سيستم دوچرخه ‌شهری مواجه گردیده است. بررسی و شناسایی فاکتورهای تاثیرگذار در عدم استقبال از سیستم دوچرخه شهری و ارائه پیشنهادات و راهکارهای لازم جهت بالا بردن راندمان و بهره وری این سیستم و معرفی ابزارها و زیر ساخت های توسعه آن در کلانشهر قم، از جمله اهداف موجود در این تحقیق است. در این تحقیق از اطلاعات بدست آمده کمی و کیفی حاصل از جامعه آماری است که در حجم نمونه آماری افراد در ارائه پاسخ به سوالات پرسشنامه در دو گروه که گروه اول، افراد غیراستفاده کننده از دوچرخه و سیستم دوچرخه شهری و گروه دوم، مشترکین موجود در سیستم دوچرخه شهری می باشد، استفاده گردیده است و با استفاده از روش ها و تکنیک های آماری نظیر نرم افزار Excel و Spss، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهد که عدم استقبال مطلوب از دوچرخه و سیستم دوچرخه شهری در کلانشهر قم، حاکی از عدم وجود امکانات زیرساختی برابر استانداردها و معیارهای اصولی در طراحی، اجرا، ایجاد و راه اندازی شبکه سیستم دوچرخه شهری و مدیریت آن و همچنین عدم وجود برنامه مدون و مناسب برای گسترش و تشویق جهت استفاده از این سیستم و توسعه و رشد آن در این شهر می باشد. کلمات کلیدی: دوچرخه، سيستم دوچرخه‌ شهری و عدم استقبال از سیستم دوچرخه شهری
كلمات كليدي : دوچرخه، سيستم دوچرخه‌ شهری و عدم استقبال از سیستم دوچرخه شهری
تاريخ دفاع : 1397-10-29