بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930564708
نام و نام خانوادگي : آذر دلبرپور احمدی
عنوان پایان نامه : بررسی مولکولی پلی مورفیسم rs16945088 در ژن FTO در ارتباط با تغییرات وزن افراد چاق مفرط درمان شده به روش جراحی باریاتریک
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زيست شناسي
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي سلولي و مولكولي- علوم سلولي و مولكولي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
مریم السادات دانشپور
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
نکیسا ضرابی اهرابی
چكيده : مقدمه: چاقی از زمان قرون وسطی یک مشکل بوده است سهم 40 تا 70 درصد ی تفاوت‌های ژنتیکی بین فردی بر میزان حساسیت به چاقی و گسترش زندگی صنعتی ومتعاقب آن افزایش بیمارهای قلبی و مغزی باعث شده است چنین برچسب پزشکی اپیدمی چاقی بریک جمعیت عظیم از مردم جهان زده شود شیوع چاقی در ایران نیز به دلیل تغییرات جمعیت شناختی، اجتماعی، اقتصادی و تغذیه رو به افزایش است با توجه با اینکه علل بیماری چاقی، چند عاملی از جمله علل ژنتیکی است شواهد فزاینده‌ای وجود دارد که ژن FTO قویترین ارتباط با چاقی دارد ونه تنها سبب افزایش وزن و توسعه چاقی می‌شود بلکه واکنش به مداخلات درمانی را از نظر کاهش وزن تعدیل می‌نماید با توجه به اینکه درمان‌های غیر تهاجمی فعلی، از جمله مداخلات شیوه زندگی مبتنی بر جامعه، اغلب از اثربخشی محدودی برخوردارند، استفاده از عمل جراحی باریاتریک به عنوان آخرین خط درمان بیماران مبتلا به چاقی مفرط می‌باشد هدف: بررسی مولکولی SNP rs16945088 ژن FTO با تغییرات کاهش وزن، ویژگی‌های تن سنجی وبیماری‌های مرتبط با چاقی پس از 6 و 12 ماه، در یک جمعیت چاق مفرط ایرانی است که با روش جراحی باریاتریک درمان شده‌اند. روش اجرا: دراین مطالعه به صورت مقطعی، 266 نفربیماران مبتلا به چاقی مفرط به مرکز درمان چاقی تهران مراجعه کردند و 6 و 12 ماه پس از جراحی باریاتریک آزمایش‌های بیوشیمی و اندازه‌گیری شاخص‌های تن‌سنجی انجام شد و ژنوتیب مورد نظر با روش Tetra-ARMS-PCR و الکتروفورز عمودی تعیین گردید. نتایج: 241 نفر ژنوتایپ AA و 25 نفر ژنوتایپ AG داشتند تعادل هاردی واینبرگ در ژنوتایپ ژن FTO برقرار بود (P-value=0.953). فاکتورهای دموگرافیک، آنتروپومتریک و متابولیک بین دو ژنوتایپ AA و AG اختلاف معنی‌دار نداشتند. وارتباط معنادار تغییرات کاهش وزن پس از جراحی بین هر دو ژنوتایپ rs 16945088(AA,AG) در بیماران چاق مفرط به دست نیامد.
كلمات كليدي : پلی مورفیسم ، ژن FTO ، جراحی باریاتریک
تاريخ دفاع : 1396-11-02