بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940259935
نام و نام خانوادگي : مسعود قاجاریه یخارباشی
عنوان پایان نامه : بررسی تطبیقی موسیقی ناسیونالیستی و ادبیات رئالیستی روسی
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : پژوهشى‏هنر
رشته/گرایش تحصيلي : پژوهش هنر
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : محمد سریر ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : سعید شاپوری ,
چكيده : اين پژوهش با بررسي ناسيوناليسم روسي در پي آن است تا روشن سازد كه آهنگسازي روسي تا چه اندازه وامدار نويسندگان رئاليسم روس بوده است و با بررسي كارهاي رئاليسم روس در پي آن است تا نشان دهد كه نويسندگان رئاليسم روسي چگونه از آهنگسازان رئاليسم روس در كارهايشان ايده گرفته اند. و در روند پاياني اين پژوهش به چگونگي بهره گيري ايگور استراوينسكي دنباله رو راه آهنگسازان ناسيوناليستي روسيه در ساخته هاي مدرنيستي اش از نويسندگان رئاليسم روسي مي پردازد. با در نظر گرفتن اينكه بازتاب رئاليسم انتقادي روسيه در ادبيات فارسي معاصر چشمگير بوده است، پرداختن به آن، همراه با يادآوري اين نكته كه نويسندگان روسي تا چه اندازه در پيوند تنگاتنگ با آهنگسازان ناسيوناليسم روسي همدوره ي خود بوده اند، به جا مي نمايد؛ همچنان كه آهنگسازان ايراني از آهنگسازان ارمني كه خود آن ها نيز بسيار وامدار آهنگسازان ناسيوناليسم روسي بوده اند،‌ايده گرفته اند و همين نكته،‌ ارزش اين پژوهش را بيشتر روشن مي گرداند. همان گونه كه پيشتر ياد شد،‌ پژوهشگر در پي بررسي فشرده ي آهنگسازي ناسيوناليسم روسي است، تا همچنان كه به شناسايي هرچه بهتر آن، دست مي زند، از پيوندهايش با رئاليسم روسي نيز سخن به ميان آورد و به سنجش درستي ميانشان دست يازد. پژوهشگر در اين پايان نامه از روش بنيادي و كتابخانه اي براي گردآوري داده ها استفاده نموده و براي موشكافي اين داده ها آن ها را در متن توصيف و تفسير نموده و سعي در پاسخ دادن به پرسش هاي مطرح كرده، داشته است.
كلمات كليدي : موسیقی ناسیونالیستی، ادبیات رئالیستی، روسی
تاريخ دفاع : 1397-09-07