بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950246094
نام و نام خانوادگي : حوری عبدالمحمدی
عنوان پایان نامه : بررسی ذهن خودآگاهی بر توانایی فردی حل معادله متقارن ماتریسی
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : رياضي
رشته/گرایش تحصيلي : رياضي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مهرداد آزادی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : امیر علی طباطبایی ,
چكيده : در بین دروس آموزشی، عمده مشکلات دانش آموزان در درس ریاضیات تخمین زده می‌شود. تحقیقات نشان داده‌شده که اکثریت درس‌ها ضمن داشتن پشتکار قابلیت بهبود داشته اما این نوع بهبود در درس ریاضیات مشهود نمی‌باشد. روانشناسان آموزشی روش‌هایی را برای آموزش درس ریاضیات ارائه داده‌اند که ازجمله آن مسئله ذهن خودآگاهی می‌باشد. این نوع توانایی ذهنی تأثیر مناسب بر آموزش ریاضی دارد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر دبیرستان جلال کرمانشاه است که 100 نفر از آن‌ها با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب‌شده‌اند. پرسشنامه در سه بعد بین دانش آموزان توزیع می‌شوند. در بعد اول متغیر ذهن خودآگاهی سنجیده می‌شود. در بعد بعدی، توانایی حل معادلات و درنهایت توانایی حل ماتریس متقارن محوری سنجیده خواهد شد. هر یک از پرسشنامه‌ها دارای 30 سؤال بوده و از روایی و پایایی مناسب برخوردار می‌باشند. ازجمله نتایج مهم این‌که ذهن خودآگاهی بر توانایی فردی حل معادله ماتریس متقارن تأثیر مثبت و معنادار دارد. نتایج فرعی شامل این موارد می‌باشد که ذهن خودآگاهی بر توانایی فردی حل معادله تأثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین ذهن خودآگاهی بر توانایی حل ماتریس متقارن تأثیر مثبت و معنادار داشته و درعین‌حال توانایی فردی حل ماتریس متقارن بر عملکرد درسی کلی ریاضیات تأثیر مثبت و معنادار دارد.
كلمات كليدي : توانایی حل معادله، ذهن خودآگاهی، توانایی حل ماتریس متقارن
تاريخ دفاع : 1397-10-24