بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 900792384
نام و نام خانوادگي : افشین مهرداد
عنوان پایان نامه : مقایسه اسکله¬های بازوبسته درسواحل دریای خزر به لحاظ سازه¬ای و اقتصادی (مطالعه موردی اسکله بندر نوشهر)
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي عمران _ سازه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : محمد حسن رامشت ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : سهیل منجمی نژاد ,
چكيده : از متداولترین اسکله های مورد استفاده در بنادر کشور، اسکلهء شمع و عرشه بتنی و سپری فولادی می باشند. در این پژوهش به منظور ارزیابی اقتصادی و سازه¬ای این دو نوع اسکله و انتخاب مورد مناسب برای بندر نوشهر، مطالعات و تحقیقاتی صورت گرفته است.تحلیلهای استاتیکی و دینامیکی سازه اسکله های دریایی با نرم افزار SAP2000 انجام شده و نتایج با هم مقایسه و در قالب جداول و گرافهایی بیان شده اند. با توجه به جمیع شرایط فنی، اقتصادی، محیطی و اجرایی، بررسی شده، به عنوان گزینه مناسبتر اسکلهء بسته نسبت به اسکله باز جهت طراحی و ساخت در محدودهء مورد نظر یعنی سواحل دریای خزر به ویژه بندر نوشهر، پیشنهاد شده است.در خصوص طراحی این نوع اسکله ها از آنجا که اطلاعات کافی در دسترس می باشد.لذا بارهای وارد بر اسکله(شامل بارهای مرده، زنده، نیروی ناشی از ضربه کشتی، نیروی زلزله، نیروی ناشی از مهاربند کشتی، فشار هیدرواستاتیک آب، نیروی باد، فشار خاک، فشار هیدرودینامیک آب و نیروی موج دریا) مدل سازی شده اند. پارامترهایی که در اسکله باز مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از: 1- ضخامت دال عرشه، 2- قطر شمع 3- ضخامت دیواره پشت بند بتنی،4- عمق آب در جلوی اسکله. بر اساس تغییر این پارامترها، اسکله باز در 9 گونه، مدلسازی و تحلیل شده اند. در اسکله بسته مورد بررسی علاوه بر پارامترهای قبلی ضخامت سپری(شیت پایل) نیز اضافه گردیده و اسکله بسته در 12 گونه، مدلسازی و تحلیل شدند.در این پژوهش مدلهای 1 تا 9 اسکله باز و مدلهای 1 تا 12 اسکله بسته، همچنین نیروی محوری، لنگر خمشی، تنش در عرشه در امتداد محورهای طولی و عرضی، تغییر شکل افقی اسکله و خیز عرشه اسکله در بین مدلهای اسکله باز و بسته مقایسه شده اند. سپس حداکثر پاسخها در تحلیل استاتیکی و دینامیکی در مدل اسکله بسته مورد مقایسه قرار گرفته اند. نتایج حاصله مبین آنست که: 1.در اسکله باز و بسته با افزایش ضخامت دال عرشه، نیروی محوری، برشی و لنگر خمشی در شمعها، لنگرهای خمشی و تنشهای محوری و برشی در عرشه، تغییر مکان افقی و قائم (خیز) عرشه به دلیل افزایش صلبیت سازه، کاهش می یابد.با افزایش قطر شمعها، نیروی محوری، برشی و لنگر خمشی در شمعها به دلیل افزایش در وزن سازه و همچنین سطح بارگیر شمعها و صلبیت سازه، افزایش مییابد. 2.در اسکله¬های فاقد موج شکن، با توجه به این که در عمقهای کم(تا حدود 2 متر)نیروی زلزله اثر بیشتری نسبت به نیروی موج بر سازه اسکله دارد و همچنین اسکله باز دارای عملکرد بهتری در مقابل زلزله می باشد، گزینه مناسب در عمقهای کم، اسکله باز است. در عمقهای زیاد(2 متر و بیشتر)چون نیروی موج اهمیت بیشتری نسبت به نیروی زلزله پیدا می کند و نیروی موج و فشار هیدرودینامیکی وارد بر اسکله باز به مراتب بیشتراز اسکله بسته(سپری)است،بنابراین در این حالت اسکله بسته عملکرد مناسبتری نسبت به اسکله باز دارد.بنابراین بهتراست در عمقهای زیاد و یا اسکله¬های بدون موج شکن، گزینه اسکله بسته انتخاب گردد. 3.در مقایسه کلی بین مدلهای اسکله باز و بسته این نتایج حاصل شد که با افزایش ضخامت دال عرشه، لنگر خمشی شمع در اسکله بسته با کاهش ضخامت دال عرشه، بیشترین افزایش را نسبت به اسکله باز دارد.همچنین باافزایش قطر شمع، تنش در عرشه در امتداد محور عرضی در اسکله بسته، بیشترین افزایش را نسبت به اسکله باز خواهد داشت.با افزایش ضخامت دیوار پشت¬بند بتنی، نیروی محوری شمع در اسکله بسته، بیشترین افزایش را نسبت به اسکله باز از خود نشان می دهد. 4.با انجام تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی بر روی سازه اسکله، این نتیجه حاصل شد که در کلیه پارامترها، مقادیر تحلیل دینامیکی به مراتب کمتر از تحلیل استاتیکی است. ضمناً در تحلیل دینامیکی، پخش بار بصورت بهتر و واقعیتر انجام گرفته و طراحی لرزه¬ای اسکله توسط تحلیل دینامیکی، با توجه به حساسیت این نوع سازه و بالاتر بودن پارامترهای بررسی شده نسبت به تحلیل استاتیکی، اصولیتر و در جهت اطمینان و اعتماد بیشتر است.
كلمات كليدي : اسکله¬های باز و بسته – سازه¬های دریایی – دریای خزر – تحلیل استاتیکی و دینامیکی
تاريخ دفاع : 1397-10-12