بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950133232
نام و نام خانوادگي : امیر وثوقی فرد
عنوان پایان نامه : ارزیابی کارایی بانک های ایران در سه گروه بانک های خصوصی،دولتی و دولتی خصوصی و رابطه ریسک اعتباری بر کارایی آنها با روش DEA
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مكانيك
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
دکتر بیژن رحمانی
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
دکتر زهره مقدس
چكيده : هدف پژوهش حاضر ارزیابی کارایی بانک های ایران در سه گروه بانک های خصوصی،دولتی و دولتی خصوصی و رابطه ریسک اعتباری بر کارایی آنها با روش DEA می باشد. براساس مطالعات گذشته و نظر خبرگان ورودی و خروجی های بانک ها جهت محاسبه کارایی ، متغیرهای نهاده ها ( ورودی ها) شامل : دارایی ثابت، هزینه ها، سپرده ها و حقوق صاحبان سهام و همچنین ستاده ها ( خروجی ها) شامل: مانده تسهیلات اعطایی، سود خالص و درآمد کل انتخاب گردید. سپس با با بهره گیری از نرم افزار deap به محاسبه کارایی بانک ها با فرض بازده به مقیاس متغیر (VRS) و فرض حداقل کردن نهاده ها ( ورودی ها) طی سال های 1385 الی 1394 پرداخته شد. بانک های مورد مطالعه شامل : بانک های دولتی(ملی و سپه) بانک های خصوصی (پارسیان و پاسارگاد) و بانک های دولتی خصوصی شده (ملت و تجارت) می باشند. نتایج نشان داد که بانک های خصوصی نسبت به بانک های دولتی کاراتر بوده و رابطه ریسک اعتباری و کارایی عکس می باشد.
كلمات كليدي : تحلیل پوششی داده ها، مصارف و منابع بانک ها، اعتبار سنجی، رتبه بندی بانک ها
تاريخ دفاع : 1397-11-09