بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930541085
نام و نام خانوادگي : رضا علي پور
عنوان پایان نامه : بنیان های نظری نقاشی خیالی نگاری بر مبنای آرای کوماراسوامی (از دوران قاجار تا اواخر پهلوی)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : پژوهشى‏هنر
رشته/گرایش تحصيلي : پژوهش هنر
مقطع تحصيلي : دکتری تخصصی
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : غلامعلی حاتم ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
اسماعیل بنی اردلان / ايرج داداشي
چكيده : یکی از سنّت¬های هنری گذشته که حاصل و ثمره¬ی حدود یازده قرن تکوین تدریجی آداب سوگواری تشیّع به شمار می¬رود، نقاشی خیالی¬نگاری است که در قرن چهاردهم هجری قمری نمود عینی پیدا کرد. آن¬چه اهمیت دارد بر اساس رویکرد پژوهش یعنی آرای آناندا کوماراسوامی (از اندیشمندان سنّت¬گرا) در حیطه¬ی تعریف و کارکرد هنر سنّتی، این آثار بر مبنای فعّالیت عقلانی و نیز فعّالیت خدمت¬کارانه توسط هنرور ایرانی پدید آمده¬اند. با توجه به ابعاد مختلف مکتب نقاشی خیالی¬نگاری، نیاز به طرح مؤلفه¬هایی برای شناخت و تبیین ارزش¬های هنری ضرورت می¬یابد، که مسأله و دغدغه¬ی این پژوهش را شکل داده است. نقاشی خیالی¬نگاری، یک مهارت و هنر ناشیانه نیست؛ بلکه بر مبنای دانش و قواعدی تکوین یافته است که منبع الهام و دلیل روش و خاستگاه آن از روان منفرد و مستقل بشری بسی فراتر است. اهداف این پژوهش شامل: شناسایی و بررسی بنیان¬های نظری و مؤلفه¬های نقاشی خیالی¬نگاری بر مبنای آرای کوماراسوامی است که با طرح فرضیاتی در این راستا، و بحث در این¬خصوص به اثبات و حصول آن¬ها دست یافتیم. در نتایج حاصل از پژوهش این مهم به¬دست آمد که نقّاشی خیالی¬نگاری با تکیه بر نوع جهان¬بینی دینی هنرمند و اندیشه¬ی شکل¬گیری آن، و نیز مشارکت خلاقانه¬ی مخاطب در اثر به جهت دست¬یابی به هدف والای آن شکل ¬گرفته است. در نقّاشی خیالی¬نگاری، هنرورزی اساساً فعلی مبتنی بر شعور و خرد است. در واقع، این هنرِ تمثیلی، نمادین و معنادار، متشکّل از عناصری است که فقط با عقل می¬توان شهود کرد. در این آثار مؤلفه¬هایی هم¬چون صورت مثالی، نمادپردازی و رمز و تمثیل، اصل اصالت، نفی فردیت هنرمند و در نهایت نفی آموزه¬ی هنر برای هنر از مؤلفه¬های شاخص در نقاشی خیالی¬نگاری بر مبنای آرای کوماراسوامی بازشناسی شده¬اند. روش تحقیق در این پژوهش به¬صورت نظری و کیفی و از نوع تفسیری است و گردآوری اطلاعات به¬صورت مطالعه¬ی اسنادی صورت پذیرفته است. در این راستا، تعدادی از آثار شاخص نقاشی خیالی¬نگاری به صورت تصادفی-از قوللرآقاسی، مدبّر، فراهانی، اسماعیل-زاده- انتخاب و بر مبنای آرای کوماراسوامی، به تبیین و تفسیر آن¬ها پرداخته شده است. کلمات کلیدی: نقاشی خیالی¬نگاری، نگارگری، هنر سنّتی، سنت¬گرایان، آرای آناندا کوماراسوامی، نقاش خیالی¬نگار، صورت مثالی، خردورزی.
كلمات كليدي : نقاشی خیالی نگاری، نگارگری، هنر سنّتی، سنت گرایان، آرای آناندا کوماراسوامی، نقاش خیالی نگار، صورت مثالی، خردورزی
تاريخ دفاع : 1397-09-18