بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930571391
نام و نام خانوادگي : فرهاد مرادخانی
عنوان پایان نامه : بررسی اثر پیش گرم بر کاهش اعوجاجات ناشی از جوشکاری فولاد های غیر همجنس
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مكانيك
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - ساخت و توليد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : داود اکبری احمد آبادی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : بهزاد جباری پور ,
چكيده : در جوشکاری فلزات غيرهمجنس با توجه به خصوصيات موادی و مکانيکی متفاوت فلزات پایه، مسأله پيچيدگی قطعات مهم تر و کنترل این اعوجاجات، نيازمند توجه و اعمال شرایط ویژه است. روشهای مختلفی در کنترل و کاهش اعوجاجات جوشکاری مطرح مي¬باشند که یکی از این روشها، انتخاب دمای مناسب پيشگرم قطعه کار مي¬باشد. در این پایان نامه اثرات دمای پیشگرم درجوشکاری فلزات غیر همجنس و میزان تاثیرات آن بر کاهش اعوجاجات ناشی از جوشکاری مورد بررسی قرار گرفته است. اثرات کنترل دمای پيشگرم در جوشکاری فلزات غيرهمجنس و ميزان تاًثير آن بر کاهش اعوجاجات جوشکاری از طریق مدل سازی المان محدود و اندازه¬گیری تجربی بررسی شده است. در مدل سازی المان محدود به جهت بررسی تاثیر عملیات حرارتی پیشگرم بر میزان کاهش اعوجاجات جوشکاری چندین دما به صورت متقارن و نامتقارن در مدل اجزای محدود شبیه سازی گردید و نتایج حاصل با هم مقایسه شدند و همچنین با توجه به دمای بسیار بالای فرآیند و تغییر خواص مواد نسبت به دما، تمامی خواص حرارتی و مکانیکی به¬صورت وابسته به دما به مدل معرفی شدند. بدین منظور نمونه های مختلفی از اتصال فولادهای غيرهمجنس به صورت اتصال جوشی تهيه شده و با کنترل و اعمال دماهای پيشگرم مختلف، اعوجاجات ناشی از جوش در آنها بررسی و اندازه گيری شد. با توسعه یک مدل نرم افزاری مناسب برای مدل¬کردن اعوجاجات جوشی در این اتصالات، اندازه پيچيدگی محاسبه و با نتایج تجربی مورد بررسی قرار¬گرفت.نتایج حاصل از بررسی تاثیر عملیات حرارتی پیشگرم بر توزیع حرارت نشان می¬دهند که توزیع حرارت در قطعه¬کار وابستگی زیادی به قابلیت انتقال حرارت قطعه¬کار دارد. میزان اعوجاج در قطعات به واسطه پیشگرم کاهش یافت. انجام یک عملیات حرارتی پیشگرم به صورت متقارن بر روی هر دو قطعه تاثیر مناسب¬تری به جهت کاهش اعوجاج نسبت به پیشگرم نامتقارن برای قطعات دارد.
كلمات كليدي : پیش گرم ، اعوجاجات ، جوشکاری ، فولاد های غیر همجنس
تاريخ دفاع : 1396-09-28