بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950278931
نام و نام خانوادگي : فرزاد حاجی زاده
عنوان پایان نامه : کنترل و مدل سازی سیستم های کوانتومی
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : فيزيك
رشته/گرایش تحصيلي : فيزيك اتمي و مولكولي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
بابک وکیلی
استاد مشاور () : ,
چكيده : بیش از یک قرن از ارائه ایده کوانتومی بودن تابش الکترومغناطیسی توسط ماکس پلانک، گذشته است. اما همچنان با گذشت این زمان طولانی، هنوز بسیاري از واقعیتهاي عجیب در مورد اینگونه سیستم¬ها توسط فیزیکدانان کشف می¬شود. پژوهش حاضر با هدف مطالعه ی مبانی نظری روش های مدل سازی ریاضی و کنترل سیستم¬های مکانیک کوانتومی تدوین گشت. پرسش اصلی در این نظریه این است که یک سیستم کوانتومی را چگونه باید تحت سیگنال‌های کنترلی قرار داد تا مسیر تعیین شده ای را طی کند، در نتیجه دستکاری سیستم های فیزیکی در مقیاس اتمی، مسئله های متنوعی را برای مهندسان کنترل ایجاد کرده است. انواع مدل های کنترل کوانتومی، چه بسته و چه باز را بررسی کردیم. همچنین قابلیت کنترل پذیری آن ها مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی و ارائه ی آن ها از هندسه و جبر لی استفاده شده است. بنای اصلی مدل ها معادله ی دیفرانسیل معمولی(ODE) شرودینگر است، به طوری که ابتدایی ترین مدل کنترلی بدست آمده، تحول یکانی تحت کنترل دوخطی یا همدوس است. میدانی که سیستم با آن برهمکنش می کند یک میدان الکترومغناطیسی کاملا کوانتومی است. برای کنترل پذیری مدل ها به اکثر آن ها جمله ی هامیلتونین کنترلی اضافه شده است. گزینش عناوین به گونه است که برای ارائه به مخاطبان مهندسی کنترل مناسب است. مجموعه ای از ابزار نظری به صورت قابل انتقال از یک تنظیم آزمایشی به یک تنظیم آزمایشی دیگر، گرد آوری شده است. کلیدواژه: مدل سازی، مکانیک کوانتومی، میدان الکترومغناطیس، معادله ی دیفرانسیل معمولی(ODE) شرودینگر.
كلمات كليدي : مدل سازی، مکانیک کوانتومی، میدان الکترومغناطیس، معادله ی دیفرانسیل معمولی(ODE) شرودینگر.
تاريخ دفاع : 1397-10-30