بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950204514
نام و نام خانوادگي : صدیقه زارع
عنوان پایان نامه : سیر تحول سیمای زن در نقاشی ایران از شمایل‌نگاری تا معاصر
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
داور یوسفی
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : حمیدرضا اکبری دوست ,
چكيده : بررسی تصویر زنان در ادوار مختلف فراز و فرود زیادی به نمایش می‌گذارد. به نظر می رسد در هر دوره بنا به وضعیت اجتماع و میزان نیاز به حضور زنان در عرصه های مختلف، بازنمایی‌های متفاوتی از آنان صورت گرفته باشد.اما وضعیتی که در تمامی این دوران تکرار شده است،حضور زن در نقش‌های کلیشه‌ای است. کلیشه‌هایی که در طول زمان تولید و بازتولید شده‌اند و به صورت امری واقعی و حتمی درآمده اند.زن در آثار دوره‌های نگارگری پیش از قاجار، غالباً جایگاهی مثالی و اسطوره‌ای داشته و از نظر نوع طراحی، غیرطبیعت‌گرایانه ترسیم می‌شده و ارزش بصری آن همچون دیگر عناصر نگاره بوده است ولی در اواخر دوره صفوی در اثر ارتباط با غرب شاهد تغییری در نوع نگرش به نقاشی و در نتیجه توجه به طبیعت‌گرایی در ترسیم پیکره زنان و همچنین شکل گیری آثار تک نگاره بودیم که این تغییرات منجر به ارائه تصویری نو از زن در نقاشی ایرانی شد.با آغاز دوران تجدد و نوسازي در ايران، ابتدا تغييراتي در ظاهر افراد و سپس در افكار و انديشه هاي آنها به وجود آمد. زنان نيز در اين جريان خواستار زندگي بهتر و حضور در جامعه شدند. در اين ميان آثار هنري و نقاشي هم تحت تأثير اين روند نوسازي و تغييرات، دچارِ تحولاتي گرديدند كه در اين تحقيق سعي شده با بررسي وضعيت زنان از جنبه هاي مختلف به شناختي كافي براي نتيجه گيري صحيح دست پيدا كنيم.بنابراين در اين تحقیق در چند فصل به ویژگیهای سیمای زن در دوره قاجار،تغییرات سیمای زن در زمان تجددخواهی و تاثیرات نقاشی از زنان از نقاشی غربی در دوره قاجار،تاثیر تحولات سیاسی اجتماعی بر پوشش زنان دوره قاجار و تغییرات در نقاشی از زنان در دوره پهلوی اول ودوم خواهیم پرداخت. کلیدواژه‌ها: نقاشی دوره قاجار،سیمای زن،زن قاجار،پوشش زنان
كلمات كليدي : نقاشی دوره قاجار،سیمای زن،زن قاجار،پوشش زنان
تاريخ دفاع : 1397-10-29