بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930339365
نام و نام خانوادگي : مهشید سادات حسینی
عنوان پایان نامه : بررسی عوامل موثر در استرس و افسردگی زنان باردار (طراحی وسیله‌ای برای لذت‌بخشی و مطلوب سازی روند حاملگی)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : طراحى‏صنعتى
رشته/گرایش تحصيلي : طراحي صنعتي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مسعود محمودخان شیرازی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : مهیار صامت حقیقی ,
چكيده : هدف من از انجام این پروژه بررسی وضعیت روحی و روانی زنان باردار و یافتن عوامل اثر گذار بر تشدید و یا کاهش استرس بود؛که آیا آگاه ساختن مادر از اطلاعات روزانه از سلامت جسمی خود و جنین از استرس آنها و در نتیجه افسردگی کاسته است؟ برای بدست آوردن پاسخ با مشاهده نمونه های آماری مراکز درمانی و دو پرسشنامه استاندارد شامل، پرسشنامه افسردگی و اضطراب PAQ بودکه در سه ماهه اول، سه ماهه دوم و سه ماهه سوم برای مقایسه روند اضطراب وافسردگی توسط افراد تکمیل شد، داده‌های تحقیق توسط نرم افزار spss و آزمون‌های ‌آماری کای 2 وT زوج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های این مطالعه نشان داد که میزان افسردگی، اضطراب و افسردگی در افراد مورد بررسی به ترتیب 7/31% ، 5/32% و 1/49% بود. در بین متغیرهای دموگرافیک، تحصیلات، شغل و سن حاملگی با میزان افسردگی، اضطراب و استرس ارتباط آماری معنی‌داری مشاهده شد. همچنین همبستگی مستقیم و معناداری بین افسردگی، اضطراب، استرس مشاهده شد. کلیدواژه: زنان باردار، افسردگی، اضطراب، سلامت روان
كلمات كليدي : زنان باردار، افسردگی، اضطراب، سلامت روان
تاريخ دفاع : 1397-11-07