بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950474116
نام و نام خانوادگي : فرهنگ ملاحسيني
عنوان پایان نامه : تعيين مقدار دز جذبي در تومورهاي مغزي با استفاده از روش درماني BNCT و محاسبه توزيع درجه حرارت در آن با استفاده از کد ABAQUS
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی هسته ای
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسی هسته ای-پرتو پزشکی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
دکتر محمد ره گشاي
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : مهدی نظری صارم ,
چكيده : به کمک روش BNCT مي توان سلول هاي سرطاني را از بين برد که بر روي اين موضوع، مراکز تحقيقات و بيمارستان ها کارهاي مختلفي را انجام داده اند. اين روش با تابش نوترون هاي فوق حرارتي با شار و انرژي مشخص به تومور هاي مغزي تابيده مي شود و در اثر عبور از بافت هاي مختلف، نوترون هاي فوق حرارتي، حرارتي شده و باعث افزايش درجه حرارت سلول ها در تومور مغزي مي شود. در اين تحقيق پارامترهاي مختلفي از جمله دز جذبي درتومور مغزي و نيز افزايش درجه حرارت ناشي از آن محاسبه مي شود. براي انجام اين تحقيق از دو کد ABAQUS و MCNP استفاده مي شود. موضوع مهم، تعيين شرايط مرزي براي هندسه مغز و نيز مواد تشکيل دهنده در مسير عبور نوترون هاي سريع مي باشد که بايد در به کار بردن کد ABAQUS، اين شرايط را اعمال کرد. هدف اصلي تحقيق آن است که در اثر درمان تومورهاي مغزي با استفاده از روش BNCT ممکن است سلول هاي سالم مغز نيز در اثر حرارت ناشي از بيم نوتروني از بين بروند، که با استفاده از اندازه گيري ميزان توزيع درجه حرارت در سلول هاي تومورال مغزي و نيز سلول هاي سالم براي شار و انرژي نوترون هاي فوق حرارتي مي توانيم توزيع درجه حرارت در آن ها را به دست آوريم و با حد مجاز درجه حرارت در آن ها مقايسه کنيم.
كلمات كليدي : تعيين مقدار دز جذبي در تومورهاي مغزي با استفاده از روش درماني BNCT و محاسبه توزيع درجه حرارت در آن با استفاده از کد ABAQUS
تاريخ دفاع : 1397-11-09