بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940018672
نام و نام خانوادگي : میثم افاضلی
عنوان پایان نامه : رفتار و نحوه آسیب پذیری سازه ای تیر فولادی بدون پوشش در مقابل آتش سوزی موضعی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي عمران _ سازه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : جعفر عسگری مارنانی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در این تحقیق به بررسی اثر آتش سوزی کلی و موضعی بر سازه تیر فولادی بدون پوشش ضد حریق پرداخته شده است. برای انجام تحقیق از روش اجزای محدود و نرم افزار اباکوس استفاده شده است. برای صحت سنجی مدلسازی اجزای محدود، نتایج یک تحقیق آزمایشگاهی که توسط محققین قبلی انجام شده مورد استفاده قرار گرفته و نمونه مشابه نمونه آزمایشگاهی مدلسازی شده است. نتایج پیش بینی شده توسط نرم افزار اجزای محدود با نتایج اندازه گیری شده در آزمایش مقایسه شده و انطباق مناسبی مشاهده گردید. پس از اطمینان از دقت پیش بینی مدلهای اجزای محدود به بررسی تاثیر آتش سوزی بر روی تیر فلزی با درنظر گرفتن پارامترهای مورد نیاز درحالت عدم وجود پوشش ضد حریق تحت آتش سوزی کلی و موضعی، تاثیر روش طراحی و سناریوهای محل وقوع آتش سوزی پرداخته شد. و همچنین نقاط بحرانی تشکیل مفصل پلاستیک،کمانش موضعی در بال و جان و خیز ایجاد شده در نقاط بحرانی تیر تحت بارگذاری حرارتی استاندارد بررسی و مشاهده گردید که این نواحی در هنگام ایجاد پوشش ضد حریق برای سازه فولادی باید مورد توجه ویژه قرار گیرند.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: آتش سوزی کلی و موضعی، تیرفولادی بدون پوشش، شبیه سازی اجزای محدود، تحلیل همبند حرارتی- مکانیکی، حریق تحت شرایط مختلف تکیه گاهی
تاريخ دفاع : 1397-06-21