بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930310859
نام و نام خانوادگي : متین همت زاده
عنوان پایان نامه : بازتعریف فضای عمومی در حاشیه رودخانه زاینده رود اصفهان در راستای ارتباط شهر و طبیعت
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : شهرسازى
رشته/گرایش تحصيلي : طراحي شهري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در فضاهای شهری آمیخته با عناصر طبیعی، روح زندگی جاری است و انسان خود را متعلق به این فضاها می¬داند. فضاهای عمومی طبیعی مانند حاشیه رودخانه¬ها و به خصوص پل¬های مرتبط با آن-ها، همواره فعالیت و حیات اجتماعی ساکنان شهر را تحت تأثیر قرار می¬دهد. اما متأسفانه فضاهای مصنوع، به خصوص در کلان شهرها جای فضاهای طبیعی شهری را برای حضور مردم پر کرده است، در این میان فضاهای شهری طبیعی مانند حاشیه سبز رودخانه¬ها با دور شدن انسان از طبیعت، پویایی و سرزندگی خود را از دست می¬دهند؛ بنابراین آنچه ضرورت این تحقیق را برجسته¬تر می¬سازد، شناسایی عوامل تأثیرگذار در زیبایی، سرزندگی و حیات جمعی استفاده کنندگان از فضاهای سبز کنار رودخانه و پل¬ها است. پل¬های واجد ارزش تاریخی بر روی رودخانه، اهمیت توجه به حضور مردم و رفع نیازهای آنان در فضای سبز اطراف رودخانه و ارتقاء هویت و خوانایی و مطلوبیت فضاهای عمومی شهری را دوچندان می¬کند. بدین ترتیب هدف از این پژوهش احیا و باززنده سازی حاشیه رودخانه از طریق همزیستی طبیعت و شهر و طراحی عرصه¬های طبیعی تاریخی شهر از طریق باز تعریف فضاهای عمومی در جهت ایجاد سیما و منظر شاخص شهری، ارتقاء کیفیت زیست محیطی، کریدورهای فعال و پویای شهری و ... می¬باشد.پژوهش حاضر با بهره¬گیری از مفاهیم شهرسازی منظر، شبکه¬های سبز و جایگاه و اهمیت لبه رودخانه و فضاهای عمومی شهری و ارائه تجارب جهانی و نظریه¬هایی در این زمینه، با کمک روش¬های میدانی، کتابخانه¬ای و روش تحقیق توصیفی_تحلیلی، روش AHP حاصل شده است. در نهایت با توجه به نوع نگرش از منظر طبیعت گرایانه و نگاه زیباشناسانه و انسانی، این نتیجه حاصل شده که طراحی حاشیه رودخانه به عنوان یکی از مولفه¬های ساختاری طبیعی با هویت و سازنده ارتباط بین انسان و محیط طبیعی و شهر است و برای ارتباط روز افزون شهر و طبیعت و انسان نیازمند وجود فضاها و سکانس¬های فعالیتی، جهت حضور فیزیکی هرچه بیشتر مردم در فضاهای عمومی طبیعی شهر می¬باشد.
كلمات كليدي : کلید واژه¬ها: طبیعت، فضاهای عمومی شهری، رودخانه، شهر و انسان
تاريخ دفاع : 1397-03-08