بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940129811
نام و نام خانوادگي : فاطمه چراغی
عنوان پایان نامه : بررسی تولید روغن میکروبی توسط مخمر یارویا لیپولیتیکا بر پایه کنجاله کنجد
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زيست شناسي
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي سلولي و مولكولي- علوم سلولي و مولكولي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
بهین امیدی
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
فاطمه داوودی
چكيده : امروزه میکروارگانیسم های مولد چربی به دلیل سرعت رشد بالا،چرخه زندگی کوتاه و توانایی در جذب منابع کربنی متفاوت مورد توجه هستند. در بین منابع مختلف کربنی شامل محیط کشت YPD،محیط بر پایه ی کنجاله کنجد،تفاله زیتون،تفاله تفاله چای و ملاس،محیط بر پایه ی کنجاله کنجد بهترین بازده تولید لیپید را نشان داد.بعد از بررسی کروماتوگرافی گازی نیز حضور اولئیک اسید (C18 : 1, 58.91) و پالمیتیک اسید (C16 : 0, 21.46%) پالمیتائیک اسید (C16 : 1, 10.41%) و استئاریک اسید (C18 : 0, 5.39%) مشخص شد.همه این عوامل نشان داد که می توان ازکنجاله کنجد به عنوان محیط پایه کشت مخمر یاروویا لیپولیتیکا استفاده کرد و در هزینه تولید اسید های چرب صرفه جویی کرده وضایعات صنعتی را به ماده مفید و مورد نیاز تبدیل کرد
كلمات كليدي : روغن میکروبی ، مخمر یارویا لیپولیتیکا ، کنجاله کنجد
تاريخ دفاع : 1397-06-12