بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940065387
نام و نام خانوادگي : حسن لطفی
عنوان پایان نامه : بررسی رفتار خمشی اعضای دوگانه ی دولایه ی لوله ای اف ار پی- بتن - فولاد
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي زلزله
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : منوچهر بهرویان ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : ,
چكيده : این تحقیق نتایج یک مطالعه بر روی رفتار خمشی نوع جدیدی از اعضای دوگانه FRP– بتن – فولاد بوسیله ی نرم افزار آباکوس می باشد . این مدل جدید اعضا دوگانه به شکل یک لوله ی دولایه ، مرکب از یک لوله فولادی داخلی و یک لوله FRPخارجی به همراه بتن که بین دو لوله ریخته شده و می تواند به عنوان ستون یا تیر به کار برده شود. پارامترهایی که در این مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفته اند شامل ترکیب مقطع ، مقاومت بتن و ضخامت لوله فولادی و لوله اف ار پی هستند . نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می دهند که این تیرهای دوگانه پاسخ بسیار شکل پذیر دارند به خاطر فشردگی بتنی که بوسیله ی لوله اف ار پی محدود شده و لوله فولادی که به عنوان آرماتور طولی شکل پذیر عمل می کند . پاسخ خمشی تیرها که می تواند با حرکت لوله فولادی داخلی به سمت ناحیه ی کششی ، افزایش یابد. پیش بینی های مدل تئوری نزدیک به نتایج آزمایشگاهی هستند . تفاوت های آن ها به خاطر فاکتورهایی شامل تمرکز ترک ها و لغزش های بین بتن و لوله ها که در مدل تئوری به آنها توجه نشده است.
كلمات كليدي : اعضای دوگانه ، اعضای لوله ای ، تیرها ، رفتار خمشی ، فولاد ، بتن
تاريخ دفاع : 1397-11-01