بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950261010
نام و نام خانوادگي : پیمان جمالپور
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر باسیلوس کواگولانس بر بیان ژن Foxp3 در مدل موشی C57BL/ 6 دمیلینه شده با کاپریزون
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زيست شناسي
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي عمومي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
دکتر صبا طاهری
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : جواد آراسته ,
چكيده : بیماری ام‌اس یک بیماری ناتوان کننده است که زنان را بیشتر از مردان گرفتار می‌کندکه با علائم حرکتی و حسی نظیر فلج اسپاسمی پاها و دست ها و سایر قسمت‌های بدن و نیز با تاری دید و در موارد شدید با از دست رفتن کامل دید همراه است . ام‌اس یک بیماری خودایمنی محسوب می‌شود، بدین معنی که عامل بوجود آورنده بیماری القای پاسخ‌های ایمنی خود فرد برعلیه بافت‌های خودی از جمله برعلیه آنتی‌ژن های میلین اعصاب می‌باشد.هدف ازتحقیقات نخست برسی اثر باسیلوس کواگولانس بر بیان ژن foxp3 درمدل موشیc57bl/6 می باشد.که پروبیوتیک باکتری با سلیوس کواگولانس رابه صورت هوازی در محیط کشت داده شده و در گرمخانه گذاشته شد پس از آن سوسپانسیون وسانتریوفیوژ و رسوب بدست آمده با محلول نرمال و ادامه ی کار را انجام دادیم و همچنین در مرحله اثر بیان ژن نیز از ژن foxp3 که یک فاکتور نسخه برداری است و به عنوان مهارکننده ی ونسخه برداری چندین ژن سایتوکاین وفاکتورNF-KB عمل می کندانجام شد.لازم به ذکر است که موتاسیون در ژن foxp3درانسان وموش ایجاد بیماری های خود ایمن می کند.وبطور کلی شیوه نهایی کار بااستفاده القای ام اس درموش،گاواژ پروبیوتیک،استخراج RNA ،تبدیلRNA به وcDNAبررسی بیان ژنfoxp3،وانجام گردید.وجامعه آماری نیز متشکل از چهار دسته 10عددی موش ماده C57BL/6 است، که بین 6 تا 7 هفته سن دارند که یک گروه از ابتدا و گروه دیگر پس از گذشت 10 هفته پروبیوتیک دریافت می کنند و دو گروه دیگر یکی به عنوان شاهد سالم و دیگری به عنوان شاهد دمیلینه شده در نظر گرفته می شود.نتایج تحقیقات نشان دادکه بهبودی در روند بیماری ام اس و کند شدن روند التهاب و افزایش بیان ژن توسط پروبیوتیک باسیلوس کواگولانس انجام گرفت.
كلمات كليدي : بررسی تاثیر باسیلوس کواگولانس بر بیان ژن Foxp3 در مدل موشی C57BL/ 6 دمیلینه شده با کاپریزون
تاريخ دفاع : 1397-11-10