بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930293267
نام و نام خانوادگي : محمد خرازی
عنوان پایان نامه : ارزیابی اثرات انفجار بروی پوسته و سازه فلزی مخازن ذخیره سقف ثابت
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي عمران _ مهندسي سازه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : جعفر عسگری مارنانی ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
دکترمحمد صادق روحانی منش
چكيده : بخش مهم بسیاري از مجتمع هاي صنعتی خصوصاً پالایشگاه ها و مجتمع هاي پتروشیمی و انبار نفت اختصاص به مخازن فلزی استوانه اي روزمینی جهت نگهداری سیالات دارد. از لحاظ هزینه و امنیت این سازه ها بسیار مهم میباشند. با توجه به اینکه سیالات ذخیره شده در مخازن موجود در مجتمع هاي مرتبط با صنعت نفت اغلب مواد خطرناك سمی یا قابل اشتعال می باشند، آسیب دیدگی این مخازن علاوه بر ایجاد خسارات فیزیکی مستقیم، ممکن است سبب ایجاد خسارات غیر مستقیمی چون آلودگی زیست محیطی و نیز آتش سوزي گردد. آسیب دیدگی مذکور میتواند ناشی از عوامل طبیعی ویا غیرطبیعی باشد. عوامل غیرطبیعی میتواند انفجار هاي نظامی یا غیر نظامی رخداده در سایت باشد. هدف اصلی تحقیق پیش رو بررسی پاسخ دینامیکی مخازن فولادی سقف ثابت در برابر بار های انفجاری و همچنین پیشنهادو تمهیدات مناسب برای حفاظت از این نوع از سازه ها در چهارچوب پدافند عامل می باشد. به منظور بررسی اثر انفجار بر روی مخازن،شش مدل مخزن با قطروارتفاع متغیر طراحی گردیده است.ضخامت ورق فولادی تمام مخازن ثابت 20 میلیمتر در نظر گرفته شده است. فولاد مصرفی از نوع ST-52 وتمامی نمونه ها در دو حالت مخزن خالی و مخزن پرباسیال آب تحت بارگذاری انفجار 120 کیلوگرم TNT در فاصله 10متری با شرایط مرزی تکیه گاهی که تمام مخازن بصورت گیر داردر پایه می باشند منظور شده است.
كلمات كليدي : انفجار، پوسته، سازه فلزی مخازن ذخیره سقف ثابت
تاريخ دفاع : 1397-10-25