بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940218486
نام و نام خانوادگي : امیر متولیان
عنوان پایان نامه : مکانیابی بهینه¬ DG و SCB با در نظر گرفتن عدم قطعیت در بار با روش بهینه¬سازی چندمنظوره¬ی ازدحام ذرات MOPSO
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : شهرام جوادی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : این پایان¬نامه یک کاربرد جدید برای بهینه¬سازی چندمنظوره ازدحام ذرات (MOPSO) با هدف تعیین محل منابع تولیدات پراکنده (DG) و بانک¬های خازنی شانت (SCB) و در عین حال لحاظ نمودن عدم قطعیت توان خروجی DG در سیستم¬های توزیع پیشنهاد می¬دهد. بهینه¬سازی چند منظوره دربردارنده¬ی سه تابع هدف است: کاهش تلفات اکتیو شبکه، بهبود انحرافات ولتاژ باس¬ها و بهبود حاشیه پایداری ولتاژ شبکه. عدم قطعیت توان خروجی DG با استفاده از روش تخمین سه نقطه¬ای (3PEM) مدل می¬شود. این روش از راه¬حل¬های بهینه¬ی پارتو برای حل مسأله¬ی متشکل از توابع هدف و محدودیت¬ها استفاده می¬کند. به علاوه، یک روش ریاضی جهت تجمیع پاسخ¬ها در سناریوهای مختلف مورداستفاده قرار گرفته است. روش پیشنهادی بر روی سیستم توزیع شعاعی (RDS) 33 باسه¬ی IEEE پیاده¬سازی شد، نتایج استخراج و مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است. نتایج تست نشان می¬دهد که روش پیشنهادی کارایی و قابلیت بالایی در یافتن پاسخ¬های بهینه در مواردی دارد که مکانیابی DG و SCB همزمان در بهینه¬سازی چندمنظوره انجام می¬گیرد. کلیدواژه: تولیدات پراکنده (DG ها)، بانک¬های خازنی شانت (SCB ها)، مکانیابی، چندمنظوره، بهینه¬سازی ازدحام ذرات (PSO)
كلمات كليدي : تولیدات پراکنده (DG ها)، بانک¬های خازنی شانت (SCB ها)، مکانیابی، چندمنظوره، بهینه¬سازی ازدحام ذرات (PSO)
تاريخ دفاع : 1397-10-29