بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940299656
نام و نام خانوادگي : مسعود تقوایی
عنوان پایان نامه : شبیه سازی برج تقطیر واکنشی اتیلن گلایکول
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مریم اوتادی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : سمیرا قیاسی ,
چكيده : امروزه استفاده از تقطیر واکنشی به علت مزایای فراوان آن از جمله ادغام مراحل واکنش و جداسازی، کاهش هزینه اولیه و عملیاتی، غلبه بر محدویت های ناشی از تعادل شیمیایی، استفاده از گرمای واکنش در تقطیر، جداسازی مخلوط های آزئوتروپی و غیره رو به افزایش است. در سال های اخیر علی رغم توجه به شبیه سازی با نرم افزار اسپن هایسیس و طراحی در حالت یکنواخت، مدلسازی این فرآیندها کمتر مورد توجه بوده است. در این پروژه مدلسازی فرآیند تقطیر واکنشی برای تولید اتیلن گلایکول مورد توجه قرار گرفته است. روند انجام کار به این ترتیب است که ابتدا فرآیند موجود در پتروشیمی اراک و سپس فرآیند تقطیر واکنشی به وسیله نرم افزار اسپن هایسیس شبیه سازی شد که مقدار اتیلن گلایکول برای فرآیند سنتی 257.8 kgmol/hr و برای تقطیر واکنشی مقدار 274.8 kgmol/hr بدست آمد.از روی داده های به دست آمده از مدلسازی، نمودار مربوط به این داده¬ها رسم گردیده و شرایط عملیاتی بهینه به دست آمد.
كلمات كليدي : مدلسازی، برج تقطیر واکنشی، اتیلن گلایکول، نرم افزار hysys
تاريخ دفاع : 1397-10-22