بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940264844
نام و نام خانوادگي : حسام عنقایی
عنوان پایان نامه : مدلسازی تاثیر الگوی کاربری زمین درسفرهای غیر موتوری شهری (مطالعه موردی؛ منطقه ۱۴ تهران
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي حمل ونقل
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
مهدی حسین پور
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : محمد سعید منجم ,
چكيده : کاربری زمین وحمل ونقل شهری دو جزء اساسی وتاثیر گذار در برنامه ریزی شهری محسوب می شوند وتغییر در هریک از آنها سبب تغییر در دیگری می شود ، این خودشان از تاثیر گذاری کاربری زمین ، حمل ونقل بریکدیگر می باشد . یکی از مؤلفه های تاثیر گذاری کاربریها برسیستم حمل ونقل شهری (حمل ونقل غیر موتوری ) را می توان بحث تنوع واختلاط کاربریها کرد . پژوهش به صورت توصیفی مبتنی بر تجزیه وتحلیل داده ها می باشد ، محدوده مورد مطالعه منطقه 14 تهران ، جامعه آماری افراد حاضر در منطقه 14 شهر تهران است . پژوهش انجام شده در بازه زمانی 97-96 با روش نمونه گیری تصادفی ساده با استفاده از پرسشنامه ساختار یافته ای در سه بخش تنظیم شده است . حجم نمونه پرسشنامه 170 نمونه است به منظور مدلسازی تاثیر تنوع کاربری های زمین بر تئلید سفر های غیر موتوری شهر از مدل رگرسیون دو جمله منفی و پواسون وبرای بررسی رابطه همبستگی از آزمون پیرسون واسپیرمن وجهت تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار spss 23 استفاده شده است .وبرای محاسبه میزان اختلاط کاربریها در منطقه 14 تهران از فرمول شاخص آنتروپی استفاده شده است . از 170نمونه پرسش نامه ، تعداد 109 نفر مرد ، 61 نفر زن ، نوع مد حمل ونقل 121 نفر پیاده -49 نفر دوچرخه سهم کاربردی مسکونی از تعداد سفرهای غیر موتوری در منطقه 318 سفر ، سهم کاربری تجاری 419 نفر ، سهم کابری اداری 153 سفر ، سهم کاربری های مسکونی وتجاری 379 سفر ، سهم کابری های مختلط غیر از مسکونی وتجاری 426 سفر ومجموع کل سفرهای غیر موتوری در محدوده منطقه 14 شهر تهران 1695 سفر است .تعداد سفرهای غیر موتوری خارج از محدوده 174 سفر است . گام اول جهت انتخاب نوع مدل مناسب می باشد. بدین منظور لگاریتم درست نمایی در مدل را مقایسه وهر کدام کمتر باشد برازش بهتر ومناسبی دارد .لگاریتم درست نمایی پواسون 1280845- دو جمله منفی 566/374 - ، پس مدل دو جمله منفی به خاطر کم بودن معیار لگاریتم درست نمایی مناسب است . طبق این مدل کاربریهای غیر مسکونی وتجاری ، تجاری ، مسکونی وتجاری ومسکونی به ترتیب با معناداری کمتر 05/0pvalue< ، بیشترین تاثیر را دارد ومتغیرهای سن وتحصیلات رابطه مستقیم با سفر های غیر موتوری وسطح درآمد وتعداد وسیله نقلیه موتوری ومیانگین مسافت رابطه معکوس دارد .شاخص آنتروپی 0.67 بوده که نشان از اختلاط نسبتاً خوب منطقه است . کلمات کلیدی: کاربری زمین ، مدل رگرسیون پواسون، مدل دو جمله منفی، حمل و نقل غیر موتوری، spss
كلمات كليدي : کاربری زمین ، مدل رگرسیون پواسون، مدل دو جمله منفی، حمل و نقل غیر موتوری، spss
تاريخ دفاع : 1397-10-29