بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940030716
نام و نام خانوادگي : علی محمدنژاد
عنوان پایان نامه : بهبود پایداری ولتاژ یک سیستم توزیع نامتعادل و جایابی بهینه واحدهای DG بر پایه DFIG و ژنراتور سنکرون با استفاده از الگوریتم ژنتیک
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : قدرت - عمومي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : حمید رادمنش ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : شهرام جوادی ,
چكيده : بمنظور بهره¬وری حداکثری از منابع تولید پراکنده در راستای تأمین توان مصرفی و بهبود پایداری ولتاژ، جایابی آن¬ها با در نظر گرفتن جنبه¬های فنی و اقتصادی امری بسیار حائز اهمیت می¬باشد. در این پایان-نامه، علاوه بر ارائه روشی جدید بمنظور بهبود پایداری ولتاژ در یک سیستم توزیع نامتعادل، جایابی بهینه واحدهای تولید پراکنده بمنظور کاهش تلفات و هزینه‌ها صورت گرفته‌است. در این راستا، مدل¬سازی هزینه¬های منابع تولید پراکنده شامل هزینه‌های سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری به طور دقیق انجام شده است، همچنین حالات مختلفی نظیر در نظر گرفتن نوع بار مشتریان و نرخ خرابی فیدرهای شبکه نیز در این مطالعه مورد توجه قرار گرفته است. علاوه¬براین، جایابی منابع تولید پراکنده با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی ژنتیک به نحوی انجام شده است که پایدارساز ولتاژ پیشنهادی که با اعمال ایده‌ای جدید باعث کاهش عدم‌تعادل‌ولتاژ و ریپل‌گشتاور و افزایش پایداری شده است قادر به میراسازی حداکثری نوسانات و در نتیجه حفظ و بهبود پایداری شبکه باشد. همچنین برای به دست‌آوردن جریان شاخه‌ها و ولتاژ شین‌ها از پخش بار پس‌رو-پیش‌رو استفاده شده است و درنهایت بمنظور ارزیابی عملکرد روش ارائه شده، پیاده‌سازی آن روی یک شبکه توزیع دارای 28 شین و در نرم¬افزار متلب انجام گرفته و نتایج حاصل از شبیه¬سازی پس از تجزیه و تحلیل، با حالت بدون استفاده از رویکرد پیشنهادی مقایسه شده است.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: شبکه توزیع نامتعادل، پایداری ولتاژ، ژنراتور‌القایی ‌دوسوتغذیه، جایابی بهینه، الگوریتم‌ژنتیک
تاريخ دفاع : 1396-11-12