بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950182252
نام و نام خانوادگي : محمد اقبال کیوان فر
عنوان پایان نامه : مدل‌سازی و شبیه‌سازی ایستگاه‌های تقویت فشار گاز اتیلن و بررسی تأثیر حضور هیدروکربن‌های سنگین در عملکرد کمپرسورهای سانتریفیوژ
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
وحيد پيروزفر
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
محمد دواچی
چكيده : امروزه تلاش می شود تا خوراک اولیه پتروشیمی ها به صورت گاز از ارزان و امن ترین راه یعنی خطوط لوله بدست انان برسد چرا که امکان حفظ خلوص خوراک وحمل سریع و مطمئن از ویژگی های خط لوله ی سراسری است همچنین امکان احداث پتروشیمی و صنایع پایین دستی و در نتیجه ایجاد شغل در دیگر مناطق کشورعلاوه بر پارس جنوبی امکان پذیر میشود ولی بعضا در این مسیر به دلیل از سرویس خارج شدن ایستگاه های تقویت فشار و یا حضور ناخالصی در گاز انتقالی مانند هیدروکربن های سنگین و یا اورهال بودن پتروشیمی های مبدا یا کاهش دمای خط لوله به کمتر ازمقدار بحرانی شاهد دوفازی شدن خوراک وافت توان ایستگاه های تقویت فشار هستیم حال در این پژوهش میخواهیم با استفاده از نرم افزار اولگا اثر حضور هیدروکربن های سنگین احتمالی و خوراک میعان شده را بر منحنی عملکرد کمپرسورهای ایستگاه های تقویت فشار را در قسمتی از خط لوله ی سراسری اتیلن غرب مورد بررسی قرار دهیم. کلید واژه¬ها: هيدروکربن هاي سنگين، خطوط انتقال گاز، کمپرسور، منحني عملکرد ، هيدرات های گازی خوراک دوفازی دمای بحرانی  
كلمات كليدي : هيدروکربن هاي سنگين، خطوط انتقال گاز، کمپرسور، منحني عملکرد ، هيدرات های گازی خوراک دوفازی دمای بحرانی
تاريخ دفاع : 1397-08-14