بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950281133
نام و نام خانوادگي : محمد کرملو
عنوان پایان نامه : ارائه مدلی برای پیش بینی کارآیی مبتنی بر مؤلفه¬های مدیریت ریسک (مورد مطالعه: اداره کل گمرک استان تهران)
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی صنایع
رشته/گرایش تحصيلي : صنایع
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
دکتر مهرزاد نوابخش
استاد مشاور () : ,
چكيده : پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی برای پیش بینی بینی کارایی مبتنی بر مؤلفه¬های مدیریت ریسک در اداره کل گمرکات استان تهران انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردي، بر حسب نوع داده کمی و از لحاظ روش گردآوري داده¬ها توصيفي همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل اداره کل گمرکات استان تهران بود. داده های پژوهش از سال 1370 تا 1395 به صورت سری زمانی سالانه جمع آوری گردیدند. در بخش تجزیه و تحلیل داده ها ضمن بررسی آمار توصیفی متغیرها، نرمال بودن آن ها نیز مورد بررسی قرار گرفت که تمامی متغیرها نرمال بودند همچنین آزمون ایستایی نیز نشان داد که تمامی متغیرهای مورد بررسی در سطح ایستا می باشند. همچنین مدل از نظر رعایت پیش فرض های رگرسیون حداقل مربعات، بدون هیچ ایرادی برآورد گردید. به منظور بررسی تاثیرگذاری ریسک های سیستمی و انسانی بر کارایی اداره کل گمرکات استان تهران، ابتدا با استفاده از داده های آن اداره کل و مدل تحلیل پوششی داده ها، کارایی محاسبه گردید و سپس با استفاده از مدل رگرسیون خطی کارایی گمرکات استان تهران بر اساس هر یک از ریسک های سیستمی و انسانی مورد پیش بینی قرار گرفت که نتایج نشان داد، ریسک های سیستمی (0.611-) و انسانی (0.484-) تاثیر معناداری بر کارایی دارند.
كلمات كليدي : کارایی، ریسک انسانی، ریسک سیستمی
تاريخ دفاع : 1397-08-08