بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940230071
نام و نام خانوادگي : سیدمحمد ناصرشیخ الاسلامی
عنوان پایان نامه : ارزیابی حمل و نقل عمومی با رویکرد تعیین ظرفیت و بررسی تقاضا برای استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي حمل ونقل
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
مهدی حسین پور
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : ابراهیم صفا ,
چكيده : ضرورت استفاده از حمل و نقل عمومی به عنوان عامل اصلی در کاهش ترافیک ، آلودگی هوا و کاهش مصرف سوخت به عنوان عاملی موثر در تحلیل و ارزیبابی سیستم حمل و نقل عمومی می باشد این رساله بهترین روش برای بدست آوردن مدل عرضه و تقاضا را معرفی می کند زیرا محاسبه عرضه و تقاضا از مهمترین بخش های تحقیقاتی و مطلعاتی یک سیستم حمل و نقل عمومی، دستیابی به میزان عرضه و تقاضا می باشد.همچنین لزوم بررسی مستمر تقاضا یه عنوان عامل موثر در مدیریت سیستم حمل و نقل عمومی برای دستیابی به مدلی برای پیش بینی تقاضای سیستم مطرح شده. در این پژوهش از روش کمی توصیفی و تحلیلی استفاده شده به این منظور اطلاعات اولیه به منظور تعیین ظرفیت حمل و نقل عمومی در یک نمونه موردی از منابع معتبر جمع آوری شده و پس از دسته بندی با استفاده از روش های علمی مورد بررسی قرار گرفته شده است. تا زمانی که در کنار توسعه راه ها از روش های مدیریتی و محدود سازی ترافیک استفاده نشود، ساخت و توسعه راه ها در کاهش تراکم ترافیکی معابر تقریبا بی نتیجه خواهد بود.همچنین راهکار های مدیریت تقاضا و عرضه باید طوری انجام گیرد که حصول منافع فردی، اجتماعی و اقتصادی را به دنبال داشته باشد
كلمات كليدي : حمل و نقل عمومی ، ظرفیت، تقاضا ،
تاريخ دفاع : 1397-11-01