بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920529286
نام و نام خانوادگي : الناز اسلامی جمال آباد
عنوان پایان نامه : عنوان : ارزیابی بعد کالبدی-محیطی تاب¬آوری شهری در جهت کاهش آسیب پذیری شهر در برابر زلزله (نمونه موردی:منطقه 17 شهرداری تهران)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : شهرسازى
رشته/گرایش تحصيلي : برنامه ريزي شهري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
دکتر رضا احمدیان
استاد مشاور () : ,
چكيده : زلزله یکی از مخرب‌ترین بلایای طبیعی می‌باشد که همواره جوامع انسانی را ازلحاظ مالی و جانی تهدید نموده است. امروزه سوانح طبیعی ازجمله زلزله به‌عنوان جزئی از فرایند زندگی بشر به‌عنوان چالشی اساسی درجهت نیل به توسعه پایدار مطرح می‌باشد. ازاین‌رو در حال حاضر دیدگاه غالب از تمرکز برروی صرفاً کاهش آسیب¬پذیری به افزایش تاب¬آوری در مقابل سوانح به‌خصوص زلزله تغییر پیدا کرده¬ است. ازآنجایی‌که بررسی همه‌جانبه تمامی رویکردهای تاب‌آوری به‌طور یکجا کاری بسیار دشوار است، پژوهش حاضر در راستای هدف ارتقاء دانش تاب¬آوری و در جهت کاهش آسیب¬پذیری ناشی از زلزله، به ارزیابی بعد کالبدی-محیطی تاب‌آوری در میزان آسیب‌پذیری پرداخته است. برای تحقق این هدف، ابتدا شاخص¬ها و زیرشاخص¬های تأثیرگذار بعد کالبدی-محیطی تاب¬آوری از دیدگاه صاحب¬نظران، تجارب سایر کشورها، نظریات نخبگان شهرسازی و زلزله و درنهایت با توجه به ویژگی¬های منطقه موردمطالعه، تعریف گردید. سپس با جمع¬آوری داده¬ها از طریق مطالعات کتابخانه¬ای، مشاهدات میدانی و مصاحبه، تحلیل داده¬ها و ارزیابی هریک از شاخص¬ها و زیرشاخص¬ها در میزان آسیب‌پذیری، از طریق ایجاد یک لایه در سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) صورت پذیرفت. مرحله بعدی استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP برای وزن¬دهی شاخص¬ها بوده که با استفاده از ضریب¬های بدست آمده و تبدیل لایه SHP به Raster در محیط GIS، مدل نهایی طرح با عنوان ارزیابی بعد کالبدی-محیطی تاب¬آوری در میزان آسیب¬پذیری از طریق رویهم¬اندازی لایه¬ها به روش Weight Overlay حاصل گردید. نتیجه حاصل از مدل نهایی طرح نشان می‌دهد که منطقه 17 تهران ازنظر شاخص¬های مقامت ساختمان، بافت فرسوده، تأسیسات خطرزا، دسترسی به معابر، تراکم جمعیتی، فضای سبز و باز، خصوصیت زمین و بستر و درنهایت برآیند تمامی شاخص¬ها در مدل نهایی به ترتیب دارای 42، 59، 7، 25، 80،19، 0 و 31.9 درصد ساختمان¬ با آسیب‌پذیری زیاد می‌باشد. باتوجه به نتیجه حاصله راهکارهای کاهش آسیب¬پذیری ابتدا با اولویت مناطق پرخطر برای هریک از شاخص¬ها و مدل نهایی مطرح ‌شده و سپس این اولویت¬بندی براساس اهمیت شاخص¬ها تدقیق گردید. همچنین در قدم آخر، طرح حاضر مورد سنجش با مطالعات جایکا قرار گرفت.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی : زلزله، تاب¬آوری، آسیب¬پذیری، منطقه 17 شهرداری تهران
تاريخ دفاع : 1394-11-21