بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940241008
نام و نام خانوادگي : سید سینا صدرالدینی
عنوان پایان نامه : ارزیابی میزان اثر بخشی سیستم های ایمنی هوشمند درون-خودرویی در کاهش تصادفات جاده ای
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي حمل ونقل
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : ابراهیم صفا ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : باتوجه به آمار بالایی تصادفات جاده¬ای و تلفات جانی و مالی سنگینی که سالانه به بار می¬آورد باعث شده است، که بحث افزایش سطح ایمنی سیستم حمل و نقل در کشورها از اهمیت و جایگاه بالایی برخوردار باشد، به همین منظور تدابیر و مکانیزم¬های بسیار برای افزایش سطح ایمنی سیستم حمل و نقل جاده¬ای اتخاذ شده است، در این بین یکی از این راهکارها بالا بردن سطح ایمنی استفاده و بکارگیری از سیستم¬های ایمنی هوشمند درون خودرویی می باشد که باعث می¬شود از بروز حادثه و یا آگاه سازی از احتمال وقوع آن از تلفات مالی و جانی حوادث رانندگی کاسته شود، ولی در این بین انتخاب درست و ارزیابی آن برای استفاده و پیاده¬سازی در صنعت خودرو از یک طرف و انطباق آن با ساختار قانونی، فرهنگی، زیرساختی موجود نیز از مشکلاتی است که باعث شده انجام این مکانیزم را پیچیده و مبهم کند. به همین منظور در این پژوهش اقدام به ارزیابی میزان اثر بخشی سیستم های ایمنی هوشمند درون-خودرویی در کاهش تصادفات جاده¬ای شده است، روند این پژوهش به این صورت است که بعد از استخراج عوامل از مطالعات پیشین داخلی و خارجی اقدام ‏به تهیه پرسشنامه تحلیل عاملی اکتشافی که توسط 123 نفر از کارشناسان پر شده است.در ادامه با توجه به نظر خبرگان و تکنیک ‏دیماتل اقدام به محاسبه میزان تاثیرگذاری و تاثیر پذیری هر یک از عوامل بر سایر عوال شده است و ‏همچنین روابط بین زیرشاخص¬ها و شاخص¬ها و امتیاز گزینه¬ها بدست آمده که در تکنیک فرآیند تحلیل شبکه ای مورد ‏استفاده قرار گرفته شده است. در نهایت نیز با استفاده تکنیک فرآیند تحلیل شبکه¬ای اقدام به وزن دهی بر ‏اساس شاخص¬ها و زیرشاخص¬ها و روابط بین شاخص های اصلی شده است. در این بین نظرات 16 نفر از ‏افراد خبره مورد استفاده قرار گرفت که به منظور محاسبه پایایی و تناسب امتیازات اعطایی توسط خبرگان ‏از نرخ ناسازگاری کمتر از 0.1 که با نرم افزار سوپردسیژن محاسبه شده است محاسبه و تایید شده است، در نهایت نیز از روش تاپسیس نیز به صورت موازی اقدام به محاسبه امتیازات گزینه ها و مقایسه دو روش با یکدیگر شده است، نتایج پژوهش نشان می¬دهد که شاخص¬های موثر به ترتیب اهمیت شاخص بازدارندگی، شاخص سرعت و چابکی سیستم، شاخص کنترل و آگاهی، شاخص ایمنی، شاخص انطباق پذیری سیستم و شاخص هزینه¬ای می¬باشند و همچنین سه سیستم ایمنی ارجح¬تر نیز کروز کنترل انطباقیACC، پلیس همراه(جعبه سیاه) اتومبیل و برنامه پایداری الکترونیکیESP می¬باشند.
كلمات كليدي : سیستم های ایمنی هوشمند، تصادفات جاده ای، ارزیابی، تحلیل عاملی اکتشافی.
تاريخ دفاع : 1397-11-10